hur bli diakon?

Jag vill utbilda mig till diakon. Jag går just nu kyrkans grundkurs på Vadstena folkhögskola och har sedan tänkt gå vidare. Nu håller ju utbildningen på att ändras. Jag har arbetat med information/kommunikation och har högskoleutbidlning. Jag är 42 år idag. Min arbetslivserfarenhet (och livserfarenhet) är bred och mitt engagemang i kyrkan är idag stort. Hur skulle utbildningen till diakon (som håller på att ändras) kunna se ut för mig?
Lotta Damm 2007-11-22 00:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-11-23
Hej
Det enda jag vet är att en utredning har förslagit förändringar och att den förändrade utbildningen startar tidigast 2009. Det finns ett förslag som är ute på remiss så ingen hur det komer att se ut. troligtvis komer det finnas två varianter av utbildningen, en som är längre och en kortare variant för de som har en fackutbildning i grunden. Men eftersom du redan går kyrkans grundkurs så kanske du hinner att söka före 2009. De senaste 5 åren har alla som sökt kommit in.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Bernt Ortner, SYV 2007-11-26
Det är riktigt att du går Kyrkans grundkurs. Den måste du ha. Sedan är jag osäker på, om man kommer att godkänna den fackutbildning, du har i botten. Man tänker sig främst socionomer, sjuksköterskor etc.

Här förslår jag, att du kon taktar t. ex. Ersta / Sköndal och frågar, hur de ser på din bakgrund.

jag bifogar en sida från Svenska kyrkan, angående diakonutbildningen:


Svenska kyrkans yrken och utbildningarDiakon

Putte Filipsson, diakon i Köping
Foto: Christina Kaas-Ravn

Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.
De orden uttalas alltid när diakoner vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Det låter högtidligt och samtidigt allvarligt, krävande men också utmanande.


Som diakon arbetar du i en församling, på en kyrklig institution eller internationellt. Arbetet kan innebära allt från hembesök hos äldre och sjuka till nattvandringar på stan för att finnas till hands för ungdomar, från gruppverksamhet för barn som har föräldrar med missbruksproblem till gruppboenden för demenshandikappade, från soppkök till utbildning och forskning.


Oavsett vilka de konkreta arbetsuppgifterna är finns alltid perspektivet att värna varje människas rätt att leva ett värdigt liv!


Tro i handling
Diakoni kallas ibland tro i handling att finnas till hands, bry sig om och vara intresserad av människor, att ha möjlighet att ta sig tid när en människa behöver råd och stöd. I det diakonala arbetet är tilltron till alla människors inneboende resurser självklar. Som diakon har du ansvar för att församlingens arbete genomsyras av det förhållningssättet. Det diakonala uppdraget handlar också om att motarbeta de strukturer i samhället som gör att en del människor ställs utanför medan andra ges mer och mer makt.


Som diakon arbetar du ofta i ett arbetslag. I en mindre församling arbetar du tillsammans med förtroendevalda, andra frivilliga, präst och kyrkomusiker, medan du i en större församling kanske också samverkar med församlingspedagog, informatör, ekonom och personalsekreterare. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilken församling du arbetar i, men innebär alltid att ta ställning för de mest utsatta i samhället, att försöka återge människor livsmod och hopp.


En viktig uppgift för dig som diakon är att bygga relationer och nätverk med andra människor och organisationer som polis, socialtjänst, sjukvård och frivilliga organisationer. På många ställen samverkar församlingen med t.ex. Röda Korset i arbetet med väntjänst och frivilligcentraler. Diakonen blir ofta samordnare och stöd för de frivilliga medarbetarna.


Bred utbildning
Om du vill bli diakon bör du så snart som möjligt ta kontakt med ett stift nära dig för att samtala om dina studier och dina möjligheter att bli antagen som diakonkandidat. Det är biskopen och domkapitlet i stiftet som prövar din lämplighet att bli diakon.


Efter avslutad utbildning vigs du till diakon. Vigning är kyrkans bekräftelse på den personliga kallelsen och ett synligt tecken på att diakonen har ett uppdrag av Gud och Svenska kyrkan. Beslut om vigning tas av biskopen i respektive stift.


Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Du behöver också ha en eftergymnasial fackutbildning inom ett omvårdande (karitativt) yrke, t.ex. socionom, psykolog eller sjuksköterska.


Den sista delen av utbildningen är en ettårig utbildning. Den ansvarar Svenska kyrkan för. I utbildningsplanen finns ämnen som Svenska kyrkans tro och bekännelse, etik och människosyn, själavård och samtalsmetodik, kommunikations- och organisationskunskap, ledarskap, arbetsledning och metoder i diakonalt arbete. Föreläsningar varvas med grupparbeten, projektstudier, enskilda arbeten och studiebesök.


Allt arbete sker inom ramen

Skriv kommentar: