Prövningar

Hej,

Finns det möjlighet att skriva en prövning i ett ämne flera gånger, tills man når det önskade betyget?
Per 2009-12-17 02:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-12-18
Hej
Vissa kommuner tar ut en högre avgift om man prövar i samma kurs fler gånger annars finns ingen begränsning
Hälsningar Chris,www,syoguiden.com
S 2009-12-20
Så här skriver Skolverket på sin hemsida http://www.skolverket.se/sb/d/535

Kan en person avlägga prövning på vilken komvuxenhet som helst utan att betala mer än max 500 kr?
Svar:Elevens rätt att få genomgå prövning är ovillkorlig, oaktat var man bor och var man vill gå upp och pröva för ett betyg så länge kommunen anordnar den aktuella kursen. Avgiften för en prövning får aldrig överstiga 500 kr för eleven och är det fråga om en prövning på en kurs där eleven erhållit betyget IG får ingen avgift överhuvudtaget tas ut av eleven. Eventuella interkommunala dispyter får inte på något sätt drabba eleven, utan det får kommunerna göra upp sinsemellan.
Prövning regleras i 4 kap. 15§ komvuxförordningen, och avgiftsfrågan regleras i en särskild förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet.

Skriv kommentar: