studie- och yrkesvägledare

Hej!

hur ser arbetsmarknaden ut för studie och yrkesvägledare?..är det mycket svårare att få jobb som studie-yrkesvägledare än som idrottslärare?

vad tycker du är viktigt att ha för egenskaper om man ska bli en studievägledare?

hur ser lönen ut i snitt?
Sandra 2008-11-13 01:50

Kommentarer:


Hao 2008-11-14
AMS skriver: Möjligheterna till jobb för idrottslärare varierar för närvarande mellan olika orter. På vissa orter är det brist på utbildade lärare.

Enligt en prognos från Skolverket/SCB kan det bli en viss brist på idrottslärare under den närmaste tioårsperioden. Det beror bland annat på att antalet elever ökar samtidigt som allt fler idrottslärare pensioneras. För att bredda arbetsmarknaden är det en fördel att ha behörighet att undervisa i mer än ett ämne.

Det har tidigare funnits ett visst överskott av personer utbildade till studie- och yrkesvägledare. Nu råder det generellt en god balans mellan utbud och efterfrågan. Arbetslösheten för studie- och yrkesvägledare har varit förhållandevis konstant, i jämförelse med många andra yrken, och är i nivå med genomsnittet för samtliga yrken. Under det närmaste året förväntas en viss minskning av rekryteringsbehoven, men konkurrensen om jobben förväntas kvarstå på ungefär samma nivå som idag.

Arbetsmöjligheterna för studie- och yrkesvägledare ökar med större ungdomskullar, viss pensionsavgång och förändringar som gjorts inom utbildningsväsendet.

Hur många studie- och yrkesvägledartjänster det kommer att finnas i framtiden beror mycket på hur kommunernas ekonomi utvecklas. Det är troligt att det kommer att finnas arbetsmöjligheter för personer med studie- och yrkesvägledarutbildning i privata väglednings- och informationsföretag.

Kunskaper om studier och utbildningar i andra länder blir allt viktigare, speciellt med inriktning mot andra EU-länder.

Egenskaper: Du måste ha lätt att umgås och få kontakt med människor. Du måste också vara en god lyssnare. Planering är en viktig del av ditt arbete. Du jobbar mycket självständigt.
Sanna 2008-11-15
heejjsan, om jag läser till gymnasielärare med inriktning mot naturkunskap eller idrott och ligger på min andra kurs som handlar om didaktik som alla lärare läser finns det någon möjlighet att byta inriktning och bli lågstadielärare?
Sss 2008-11-17
Om man ska vara lågstadielärare måste man kunna lära barnen skriva punkt och stor bokstav mm.

Skriv kommentar: