Utbildningar / lönestatistik / jobbUndersköterska / Vårdbiträde

  • Undersköterska hemtjänst

Om jobbet

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt. Man kan arbeta inom följande områden:
  • äldreomsorg
  • funktionshinderområdet
  • psykiatri
  • hälso- och sjukvård
I viss mån skiljer sig arbetet åt beroende på var man jobbar. Nedan presenteras de vanligaste områdena.

Inom hemtjänsten skiftar arbetsuppgifterna mycket. Det kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som exempelvis tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder ge sårvård och att ta medicin. Ibland kan det handla om att finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självstädnigt liv som möjligt.

Om man är anställd på ett äldreboende är det i princip samma arbetsuppgifter som utförs, men man har en fast arbetsplats i stället för att åka runt mellan brukarnas hem.

Inom ovan nämnda verksamheter kan också vårdbiträden vara anställda. De har i stort liknande arbetsuppgifter men utbildningsbakgrunden har tidigare skiljts sig åt. Idag finns ingen formell utbildning till vårdbiträde. Enligt Socialstyrelsen rekommendation ska alla som arbetar inom vård och omsorg ha en grundutbildning. Detta kan innebära att arbetsgivare kommer att välja undersköterskor istället för vårdbiträden under kommande pensionsavgångar.

Man kan också arbeta med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning.

En möjlighet är att arbeta som personlig assistent, se separat beskrivning i Yrken A-Ö. Andra möjligheter är att arbeta i olika typer av gruppboenden. En stor del av jobbet innebär att stödja den enskilde vid aktiviteter både i hemmet och ute i samhället.

På sjukhus arbetar undersköterskor med omsorg och stöd till patienten. De kan också vara ansvariga för material och förråd på avdelningen så att den fungerar. Undersköterskor arbetar också på mottagningar och vårdcentraler då är det vanligt att man jobbar med att assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Att ta prover, plocka fram provsvar och journaler förbereda patienterna för behandling är andra exempel.

Kommunerna är de största arbetsgivarna, men de privata alternativen blir allt fler.

Oavsett inom vilket område man arbetar är det alltid en viktig uppgift att stödja det friska hos patienterna. Att alltid stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av att göra.

I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd.

Arbetar man med omvårdnad av barn och ungdomar på sjukhus kallas man barnsköterska.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation är viktigt.
  • Yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga, men god kunskap om lyftteknik och hjälpmedel underlättar.
  • Man har ofta schemalagd arbetstid vilket kan innebära att man arbetar kvällar, helger och nätter.
  • Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du undersköterska / vårdbiträde

Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inom vuxenutbildningen.
Läs också Socialstyrelsens allmänna råd om utbildning.


Myndigheten för yrkeshögskolan kan också ha relevanta vidareutbildningar.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken