Utbildningar / lönestatistik / jobbSjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken)

 • Ögonsjuksköterska,
 • Vårdutvecklare,
 • Röntgensjuksköterska,
 • Hygiensjuksköterska,
 • Dialyssjuksköterska,
 • Avdelningschef i sjukvården,
 • Sjuksköterska

Om jobbet

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hon eller han tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i sjuksköterskans arbete. Oavsett var man jobbar och inom vilken specialitet, så utgör omvårdnad en stor del av arbetet. Omvårdnad är ett vitt begrepp som kan röra sig om allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar, läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med oroliga patienter. Att vara sjuksköterska innebär ett praktiskt – kliniskt arbete. Att ansvara för patientens omvårdnad är att man som sjuksköterska kan få patienterna att känna sig trygga och omhändertagna och se deras behov. De ska kunna förklara och informera vad som ska hända och svara på både patienternas och deras närståendes frågor, se helheten kring patienten.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på. På sjukhus är det sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet. Att sköta medicinering, provtagning, undersökningar och föra journalanteckningar över patienternas tillstånd från dag till dag är arbetsuppgifter som också ingår i sjuksköterskans dagliga arbete.

På en vårdcentral arbetar sjuksköterskan som mottagningssköterska med provtagning, sårvård, telefonrådgivning och bedömer om patienten ska vänta, boka ett besök eller söka vård akut.

En viktig egenskap är att kunna samarbeta i team med alla medarbetare och andra yrkesgrupper oberoende var i vården man befinner sig.

Andra viktiga delar av sjuksköterskans yrke är ledarskap, kommunikation och information. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras på bästa sätt. En del av det praktiska utförandet står bland annat undersköterskor för. I jobbet ingår också mycket kommunikation med både patienter och närstående. Även dokumentation av omvårdnadsåtgärder är en viktig uppgift.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar (läs mer i Sjuksköterska i Yrken A-Ö). Det finns också alternativ för den som vill specialisera sig eller arbeta med andra uppgifter.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sina respektive specialområden. Inom följande områden kan man efter vidareutbildning få specialistsjuksköterskeexamen (för detaljer, se respektive beskrivning i Yrken A-Ö):
 • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
 • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
 • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer. Operationssjuksköterskan ansvarar för att operationen går så smidigt som möjligt. Därigenom minimeras riskerna för patienten.
 • Ambulanssjukvård: Ambulanssjuksköterskor ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling av akut sjuka eller skadade patienter vid en olycksplats och under transporten till och mellan sjukhus.
 • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
 • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
 • Onkologisk vård: Onkologisjuksköterskor arbetar med omvårdnad vid cancersjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår att räkna ut stråldoser vid strålbehandling och arbeta med smärtlindring och lindrande vård vid obotlig sjukdom.
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar: Barnsjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden av barn och unga. Att skapa förtroende och delaktighet i vården för både patient och närstående är en viktig uppgift.
 • Psykiatrisk vård: Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär bland annat att tillsammans med patienten bedöma och åtgärda de problem som lett till psykisk ohälsa.
 • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.
 • Distriktssköterska: Distriktssköterskan kan arbeta inom barnhälsovården, i skolhälsovården och i hälsovården för vuxna och äldre. Man kan bland annat ha egen mottagning på en vårdcentral.
Förutom de specialiteter som ger examen kan en legitimerad sjuksköterska fördjupa sig i omvårdnad inom andra områden, till exempel följande:
 • Omvårdnad vid diabetes
 • Vårdhygien
 • Ögonsjukvård
 • Omvårdnad vid dialysvård
 • Astma och allergi
 • Smärta
 • Omvårdnad vid blodsjukdomar, hematologi
 • Palliativ omvårdnad, lindrande omvårdnad vid obotlig sjukdom
 • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

Sjuksköterskor kan också vidareutbilda sig till barnmorska och ha hand om vården vid förlossningar eller göra hälsoundersökningar av blivande och nyblivna mödrar. Se separat beskrivning i Yrken A-Ö.

Företagssköterskor arbetar inom företagshälsovården. Se separat beskrivning i Yrken A-Ö.

Röntgensjuksköterska är ytterligare en specialinriktning av sjuksköterskeyrket. Utbildningen skiljer sig dock från den vanliga sjuksköterskeutbildningen, läs mer i beskrivningen Röntgensjuksköterska i Yrken A-Ö.

En yrkeserfaren sjuksköterska kan bli avdelningschef/avdelningsföreståndare på en vårdavdelning, en klinikmottagning eller en vårdcentral. Då har man det samlade arbetsledaransvaret på avdelningen. Man har hand om personalplanering och ansvarar för personalens kompetensutveckling. Man kan också ha ansvaret för budgeten. Avdelningsföreståndare på en klinikmottagning eller vårdcentral deltar också ofta i det praktiska arbetet.

Sjuksköterskor kan även arbeta med vårdutveckling på sjukhuskliniker, då kallas man vårdutvecklare. Det arbetet handlar om hur en viss verksamhet ska organiseras och utvecklas för att omvårdnaden ska bli så bra och effektiv som möjligt. Vårdutvecklare ger också fortbildning till personalen i frågor om hur man ska utveckla vårdarbetet och om förändrade metoder.

Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen. It-enheter på större sjukhus har också en del sjuksköterskor anställda eftersom de har fackkunskap i bland annat journalfrågor och journalerna är numera digitala. Sjuksköterskor kan även arbeta med olika uppgifter inom läkemedelsindustrin och den medicintekniska branschen. Undervisning i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor är ett annat alternativ. Sjuksköterskor kan också ägna sig åt forskning. Det är vanligast med patientnära forskning som bedrivs på sjukhuskliniker.

Under Liknande yrken nedan finns länkar till detaljerade beskrivningar av olika yrkesinriktningar för sjuksköterskor.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

 • Man möter människor med skiftande bakgrund och livssituationer vilket ställer stora krav på lyhördhet och förmåga att kommunicera.
 • Det är ett arbete som kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
 • Ledarskap och kommunikation är viktiga delar av arbetet.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du sjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken)

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i vissa ämnen.

Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För en del specialområden och tjänster med fördjupat innehåll behövs också specialistutbildning. Utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen finns vid ett flertal högskolor och universitet. För att bli röntgensjuksköterska går man Röntgensjuksköterskaprogrammet som är tre år långt. För ytterligare information, se respektive yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö.

Dessutom finns andra specialutbildningar i omvårdnad inom till exempel diabetes, astma och allergi, palliativ omvårdnad med mera. Dessa utbildningar leder dock inte till specialistsjuksköterskeexamen och utbildningarna inom vissa områden kan hållas oregelbundet.

För att bli röntgensjuksköterska går man Röntgensjuksköterskeprogrammet som är tre år långt. För ytterligare information, se beskrivningen Röntgensjuksköterska i Yrken A-Ö.

För att bli avdelningsföreståndare ska man vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning eller specialistutbildning som motsvarar den vårdinriktning avdelningen har. Man ska också ha flera års erfarenhet som sjuksköterska.

Man kan också vidareutbilda sig till sjukvårdsadministratör eller lärare i omvårdnad och omsorg, eller gå forskarutbildning inom omvårdnadsområdet. Vårdutvecklare har ofta en magister- eller licentiatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad förutom sjuksköterskeutbildningen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken