Utbildningar / lönestatistik / jobbSjuksköterska

  • Ögonsjuksköterska,
  • Vårdutvecklare,
  • Röntgensjuksköterska,
  • Hygiensjuksköterska,
  • Dialyssjuksköterska,
  • Avdelningschef i sjukvården,
  • Sjuksköterska

Om jobbet

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Hon eller han tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.
Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i sjuksköterskans arbete. Oavsett var man jobbar och inom vilken specialitet, så utgör omvårdnad en stor del av arbetet. Omvårdnad är ett vitt begrepp som kan röra sig om allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar, läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med oroliga patienter. Att vara sjuksköterska innebär ett praktiskt – kliniskt arbete. Att ansvara för patientens omvårdnad är att man som sjuksköterska kan få patienterna att känna sig trygga och omhändertagna och se deras behov. De ska kunna förklara och informera vad som ska hända och svara på både patienternas och deras närståendes frågor, se helheten kring patienten.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på. På sjukhus är det sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet. Att sköta medicinering, provtagning, undersökningar och föra journalanteckningar över patienternas tillstånd från dag till dag är arbetsuppgifter som också ingår i sjuksköterskans dagliga arbete.

På en vårdcentral arbetar sjuksköterskan som mottagningssköterska med provtagning, sårvård, telefonrådgivning och bedömer om patienten ska vänta, boka ett besök eller söka vård akut.

En viktig egenskap är att kunna samarbeta i team med alla medarbetare och andra yrkesgrupper oberoende var i vården man befinner sig.

Andra viktiga delar av sjuksköterskans yrke är ledarskap, kommunikation och information. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras på bästa sätt. En del av det praktiska utförandet står bland annat undersköterskor för. I jobbet ingår också mycket kommunikation med både patienter och närstående. Även dokumentation av omvårdnadsåtgärder är en viktig uppgift.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens vårdavdelningar, inom den kommunala äldreomsorgen, på vårdcentraler eller privata läkarmottagningar (läs mer i Sjuksköterska i Yrken A-Ö). Det finns också alternativ för den som vill specialisera sig eller arbeta med andra uppgifter.

Specialistsjuksköterskor har fördjupade kunskaper i omvårdad inom sina respektive specialområden. Inom följande områden kan man efter vidareutbildning få specialistsjuksköterskeexamen (för detaljer, se respektive beskrivning i Yrken A-Ö):
.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tänk på

  • Man möter människor med skiftande bakgrund och livssituationer vilket ställer stora krav på lyhördhet och förmåga att kommunicera.
  • Det är ett arbete som kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
  • Ledarskap och kommunikation är viktiga delar av arbetet.
Källa: Arbetsförmedlingen

Hitta utbildningarna

Så blir du sjuksköterska

Utbildning till sjuksköterska ges genom det tre år långa sjuksköterskeprogrammet vid universitet/högskola. I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i vissa ämnen.

Sjuksköterskeprogrammet ger utbildning för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. För en del specialområden och tjänster med fördjupat innehåll behövs också specialistutbildning. Utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen finns vid ett flertal högskolor och universitet. För att bli röntgensjuksköterska går man Röntgensjuksköterskaprogrammet som är tre år långt. För ytterligare information, se respektive yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö.

Dessutom finns andra specialutbildningar i omvårdnad inom till exempel diabetes, astma och allergi, palliativ omvårdnad med mera. Dessa utbildningar leder dock inte till specialistsjuksköterskeexamen och utbildningarna inom vissa områden kan hållas oregelbundet.

För att bli röntgensjuksköterska går man Röntgensjuksköterskeprogrammet som är tre år långt. För ytterligare information, se beskrivningen Röntgensjuksköterska i Yrken A-Ö.

För att bli avdelningsföreståndare ska man vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning eller specialistutbildning som motsvarar den vårdinriktning avdelningen har. Man ska också ha flera års erfarenhet som sjuksköterska.

Man kan också vidareutbilda sig till sjukvårdsadministratör eller lärare i omvårdnad och omsorg, eller gå forskarutbildning inom omvårdnadsområdet. Vårdutvecklare har ofta en magister- eller licentiatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad förutom sjuksköterskeutbildningen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler intressanta yrken