Relaterade yrken
Högre ämbetsmän och politiker

Organiserar, leder och svarar för verkställighet av politiska beslut; planerar, leder och samordnar myndigheters, kommuners och landstings verksamhet; ger den politiska ledningen råd i sakfrågor; representerar Sverige utomlands eller i mellanstatliga organisationer; fattar beslut, leder och påverkar verksamheten i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå; utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV