Relaterade yrken
Anläggningsarbetare

Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla; lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m.; lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar; sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor; monterar räcken, skyltar och andra vägmarkeringar; monterar lekredskap, trappor och stödmurar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV