Relaterade yrken
Övriga drift- och verksamhetschefer

Planerar, leder och samordnar verksamheten i stora och medelstora företag, underställda en verkställande direktör eller motsvarande; svarar för att verksamheten följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet; beslutar om anställningar, omplaceringar m.m.; planlägger och leder den dagliga verksamheten. Avser drift- och verksamhetschefer vid produktionsenheter klassificerade i övriga avdelningar, t.ex. inom avloppsrening, avfallshantering, renhållning, rekreations-, kultur och sportverksamhet, tvätteri, hår- och skönhetsvård samt begravningsverksamhet.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV