Relaterade yrken
Verksamhetschefer inom vård och omsorg

Planerar, leder och samordnar stora och medelstora enheter inom vård och omsorg, underställda en kommunchef, landstingsdirektör, verkställande direktör eller motsvarande; svarar för att verksamheten följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet; beslutar om anställningar, omplaceringar m.m.; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV