Relaterade yrken
Ekonomichefer och administrativa chefer

Planerar, leder och samordnar den interna ekonomiska och administrativa verksamheten i stora och medel­stora företag, kommuner, landsting, myndigheter, organisationer m.m., underställda en verkställande direktör eller motsvarande; svarar för t.ex. redovisning, bokslut, budget, finansieringsfrågor, valutasäkringsrutiner, kredit- och försäkringsfrågor, deklarationer och skatter; svarar för administrativa rutiner samt utreder organisations- och arbetsformer; redovisar resultat och rapporterar till företagsledning, den verkställande direktören eller motsvarande; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV