Relaterade yrken
Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

Planerar, leder och samordnar verksamheten i stora och medelstora företag inom handel m.m., hotell och restaurang, transport, magasinering och kommunikation, underställda en verkställande direktör eller mot­svarande; svarar för att verksamheten följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet; beslutar om anställningar, omplaceringar m.m.; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV