Relaterade yrken
Forsknings- och utvecklingschefer

Planerar, leder och samordnar den interna forsknings- och utvecklingsverksamheten i stora och medelstora företag m.m., underställda en verkställande direktör eller motsvarande; formulerar mål och strategier samt utformar riktlinjer; följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV