Relaterade yrken
Personal- och HR-chefer nivå 2

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladministration. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV