Studera med funktionshinder

Har du en funktionsnedsättning och vill studera? Det finns mycket hjälp att få på högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor om du till exempel har dyslexi, syn- eller hörselnedsättning.

Vad är funktionshinder?

På webbsidan studeramedfunktionshinder.nu beskrivs funktionshinder som ”varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan som kan leda till hinder i studiesituationen och i miljön på högskolan.” Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det behöver inte röra sig om bestående tillstånd, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.

Generellt innefattar funktionsnedsättning neurologiska tillstånd, reumatisk sjukdom, neuropsykiatrisk problematik, utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad hjärnskada samt progrediederande sjukdom. Det kan även gälla dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd som autism, adhd, och Asperger syndrom och dokumenterade psykiska besvär.

Högskola

Samordnare på högskolan

Vid universitet och högskolor finns kontaktpersoner/samordnare som erbjuder studenter med funktionshinder i studiesituationen individuella samtal för att diskutera både utbildningsval och eventuella behov av pedagogiskt stöd.

Vilken hjälp kan man få?

Det finns en mängd olika hjälpmedel som finns tillgängliga om du har funktionshinder. Det kan vara:

  • Anpassad examination: alternativ examinationsform såsom enskild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen och vice versa, förlängd tentamenstid.
  • Anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier istället för helfart.
  • Litteratur på anpassat medium genom Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB).
  • Anteckningsstöd.
  • Visst datorstöd.
  • Mentor.
  • Extra handledning.
  • Språkstöd: rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp.
  • Teckenspråkstolkning.
  • Skrivtolkning.

Folkhögskola

På många folkhögskolor erbjuds anpassas undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns också en stor mängd särskilt anpassade kurser för funktionshindrade.

Yrkeshögskola

Som studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan ska du ges samma möjligheter till pedagogiskt stöd som studenter på högskola/universitet. Särskilt pedagogiskt stöd kan innebära olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning. Exempel kan vara teckenspråkstolk, anteckningsstöd, inläsning av litteratur eller utökad lärartid om det krävs för att den studerande ska nå utbildningens mål.

Det finns också vissa utbildningar som har utökat stöd för den student som har funktionsnedsättning. Klasserna är mindre än de normalt är på en yrkeshögskoleutbildning, med högst 25 studerande per klass. Dessutom är de lokaler där utbildningen bedrivs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning av något slag. De studerande erbjuds även förlängd studietid, individuell läroplan, extra lärarstöd och anpassade kunskapsprov.

Anmäl funktionshinder i god tid

Eftersom vissa hjälpmedel tar tid att ordna, är det viktigt att du meddelar den högskola eller skola om dina funktionshinder i god tid innan kursstart, helst redan när du gör ansökan. Särskilt viktigt med tidig kontakt är det om du behöver teckenspråkstolkning, talböcker, eller anpassning av undervisningslokaler (då även schemaläggning kan vara en lösning).

Läs mer:

Fråga SYV