Mer statlig styrning i nya läroplanen

Jan Björklund presenterar ny läroplan
Foto: Scanpix

Från och med nästa höst blir det enklare för både elever och föräldrar att förstå vad skolan faktiskt ska lära ut.

I bästa fall innebär det mer rättvisa betyg och att färre föräldrar behöver bråka för sitt barns rätt till extrahjälp.

Hösten 2011 får grundskolan en ny läroplan med nya kursplaner: Lgr 11. Den nuvarande läroplanen har fått mycket kritik för att vara alldeles för luddig och otydlig. Varje skola har fått göra egna tolkningar med stora variationer i betygssättningen som följd. Nu stärks den statliga styrningen.

Enkelt uttryckt har Skolverket, på regeringens uppdrag, gått fram med röjsågen så att ingen ska gå vilse i formuleringarna. Nu beskrivs i stället det centrala i varje ämne i punktform. Exempelvis ska alla elever på mattetimmarna i årskurs 4–6 lära sig "lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar."

I debatten har det varnats för att det blir svårare för elever att få godkänt med den nya läroplanen. Det är inte avsikten, men på vissa skolor kan det ändå bli så, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).

– Det är möjligt att det finns skolor som har haft för lågt satta gränser för betyget godkänd, att de utnyttjat det otydligheter som funnits i läroplanen, säger han.

Regeringen har inte heller klubbat igenom några stora innehållsliga förändringar i ämnena. Skolverket hade föreslagit att de fem världsreligionerna skulle behandlas lika i ämnet religion, men regeringen har låtit kristendomen få behålla sin särställning.

– Kristendomen är en del av vårt kulturarv, som påverkat vårt land så otroligt mycket mer än andra religioner, säger Björklund.

Om Lgr 11 fungerar som tänkt bör det bli lättare för elever att få extra hjälp om de halkat efter.

– Eftersom det står i kursplanerna vad eleverna ska ha passerat i år 3, 6 och 9 är det ju lättare för både föräldrar och lärare att se vilka elever som behöver stöd. Skollagen ger rätt till åtgärdsprogram, som dessutom ska kunna överklagas om man inte är nöjd. Så elevernas rättssäkerhet är stärkt, säger avdelningschef Ragnar Eliasson vid Skolverket.

Sofia Carlsson, mellanstadielärare vid Klässbols skola i Arvika kommun, ser också vinster med Lgr 11:

– Den nya läroplanen gör det tydligt vad som ska göras och vart vi ska. Det blir lättare att skriva omdömen med den nya läroplanen som stöd. Jag tror att det blir mer rättvist gentemot eleverna i både omdömen och betyg, säger hon.

Fakta: Ny läroplan, nya kursplaner

Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen införs successivt från och med hösten 2011.

Regeringen fattade beslut om den nya förordningen förra veckan.

Läroplanen består av övergripande mål och riktlinjer om bland annat normer och värden, samt kursplaner för varje ämne.

För varje ämne beskrivs syftet samt det centrala innehållet – vad eleverna ska undervisas i – i årskurs 1–3, 4–6 samt 7–9.

Skolverket ska utarbeta kunskapskrav utifrån det centrala innehållet, det vill säga hur mycket eleven ska ha lärt sig för att få ett visst betygssteg. Detta görs i höst.

2011 införs också en ny betygsskala, A–E, och F för underkänt.

Förslaget till den nya läroplanen har tagits fram av Skolverket. Arbetet inleddes redan 2008. 350 personer har deltagit i arbetet och förslagen testats på 1 000 utvalda skolor.

Källa: Utbildningsdepartementet

Fråga SYV