Lär dig tugget på universitetet

Foto: Christian Gustavsson / Oh My

Språket på universitet är långt ifrån vardagligt och för den oinvigde kan det upplevas som rena grekiskan. Men var lugn! – Första intrycket är att det akademiska språket verkar krångligt, men man kommer förvånansvärt snabbt in i det, säger Emelie Andersson, nyutexaminerad universitetsstudent.

När Emelie Andersson började kulturledarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö för några år sedan anade hon inte att hennes ordförråd skulle utökas väsentligt.

– Jag stötte på en hel del nya ord som jag inte hade en aning om vad de betydde och som dessutom verkade krångliga. Jag blev först skrämd och undrade hur tusan jag skulle kunna lära mig alla ord, säger hon.

Gnom att slå upp orden och läsa dem upprepade gånger kom hon dock snabbt in i språket.

– Många av orden återkommer ofta i kurslitteraturen vilket gör att man automatiskt repeterar dem. Vissa andra ord som inte användes lika ofta kunde jag hoppa över och ändå förstå sammanhanget.

Emelie menar att man också bör öva sig på att använda de akademiska orden i skrift eftersom handledarna på universitetet väger in hur man skriver i betyget.

– När man väl har lärt sig de ord man måst kunna så tyckte jag inte att det ar så svårt att också skriva på ett akademiskt sätt. Det som det egentligen handlar om är att skriva korrekt och inte använda talspråk i skrift.

Varje fakultet har ord som man använder mer ofta än på andra fakulteteter. På kulturledarprogrammet upplevde Emelie att orden "paradigm" och postmodernism" användes mycket.

– Ett annat uttryck som användes ofta och som jag skrattade mycket åt var "Ger vid handen" istället för att skriva "innebär".

Liten akademisk ordlista

Aspekt (-ek´t)s. -en,-er
Sätt att se, synpunkt

Diskurs (-urs') s. -en, -er
Ett sätt att resonera inom ett viss område, frågeställningar, infallsvinklar

Expliit (i't) adj. -a
Uttryckligt, tydliggjort

Hegemoni (-ni') s. -en, -er
Ledarskap, herravälde

Hypotes (e's)s. -en, -er
Antagande (som kan prövas)

Implicit (-i't)adj. -a
Inbegripet, underförstått

Konsensus s. -en
Enighet, samstämmighet mellan parter som har olika intressen.

Korrelation s. -en
(Statistiskt) samaband, beroende

Stringent (en't) adj. -a
Logiskt följdriktig

Paradigm (-ig'm) s. -et
Världsbild. Ett idealexempel eller tankemönster inom vetenskapen.

Polemik (-i'k)s. -en. -er
Skriftlig meningsstrid, pennfejd, inlägg i mineingsstrid

Plausibel (-i'-) adj. -t plausibla
Sannolik, rimlig

Fråga SYV