Språkpraktik ger SFI-elever jobb

Foto: Gustav Gräll

Regeringen vill göra svenskundervisning för invandrare mer flexibelt så att det går lättare att kombinera med praktik och jobb. På Lernias skola i Liljeholmen satsas det sedan länge på ”språkpraktik” som pågår parallellt med svenskastudierna. 

Sökfunktion:

Lernia är en av de utbildningsanordnare som sedan en tid tillbaka jobbar aktivt med vad som kallas ”språkpraktik”, där nyanlända gör praktik på ett företag parallellt med svenskastudierna.  

– Målet med praktiken är att eleverna ska lära sig den vardagliga kommunikationen och att utveckla sitt yrkesspråk, säger Martin Lundell, Lernias verksamhetschef på SFI Liljeholmen.

Under förra läsåret hade Lernias SFI-utbildning i Liljeholmen 125 praktikanter och av dessa har 22 procent fått jobb efter sin praktik. Det är högt tryck från eleverna och målsättningen är att öka antalet praktikplatser.

– Det är viktigt att matchningen blir rätt mellan elev och företag. Vi har praktiksamordnare som jobbar aktivt med detta och vi har arbetat upp bra samarbeten bland annat med IKEA. Vi har blivit lite av en rekryteringsbas för dem.

Choukri Bouallag, 40, kom till Sverige från Algeriet med en del kockkunskaper i bagaget. Efter fyra veckor på SFI-kursen påbörjade han språkpraktik på Vapiano. I dag har han en tillsvidareanställning på samma restaurang.

– Praktiken var bra inte bara för språket, utan för att jag faktiskt fick jobb. Det är viktigt att visa att man vill jobba under praktiken och att man hjälper sina kollegor, visa framfötterna helt enkelt, säger Choukri Bouallag.

Så vill regeringen förändra SFI (lagrådsremiss)

SFI avvecklas som egen skolform
Komvux tar över. Svenska som andraspråk och SFI ligger då under samma tak, vilket gör att överlappande kursplaner och studieavbrott undviks. Studerande kan också kombinera språkstudierna med andra kurser tidigt i utbildningen.

Tre olika studievägar
För att undvika att akademikern och analfabeten hamnar i samma klass införs tre olika studievägar, beroende på förkunskaper. Undervisningen blir då bättre anpassad för alla studerande.

Flexibelt schema
En ny paragraf tillförs skollagen där kommunerna blir ansvariga att erbjuda undervisning i svenska på tider som passar den studerande.

Nya kurser
Vuxna bär med sig kunskaper och behöver ofta inte läsa de långa och omfattande kurser man kan kombinera med SFI. Förslaget är att kurserna delas upp i nya delkurser. Det ger snabbare genomströmning.

Individuella studieplaner och studievägledning
Hemkommunen ansvarar för att det finns en studieplan för varje studerande och att studievägledning erbjuds. Det ska leda till färre studieavbrott.

Nationella prov införs
Nationella prov tas används för att bidra till en rättvis bedömning och betygsättning.

OBS! Flera av punkterna ovan praktiseras redan ute på många skolor.

Läs mer om SFI:

Fråga SYV