Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs

Eductus
Sammanfattning
Komvux
Halmstad
Svenska
Eductus

Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs

I alla tider har människor försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor, både de sociala sammanhang de ingår i samt hur det förflutna påverkar livet idag och de val som görs inför framtiden. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald.

Om kursen

I kursen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar,
 • använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Individer, gemenskaper och livsmiljöer

 • Sveriges geografi och förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, både i nutid och ett historiskt perspektiv, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Geografins metoder och arbetssätt, till exempel olika slags kartor, diagram och tabeller.
 • Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
 • Migration förr och nu, dess orsaker och konsekvenser. Integration och segregation i samhället.
 • Sveriges välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som nyhetsförmedlare, underhållare, opinionsbildare och samhällsgranskare. Olika slags medier och deras uppbyggnad och innehåll.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Metoder för att söka information från olika källor i de samhällsorienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera information.

Rättigheter och rättskipning

 • Grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter. Jämlikhet och jämställdhet i Sverige. Etiska och moraliska dilemman.
 • Sveriges grundlagar samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Rättssystem och principer för rättssäkerhet i Sverige.
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Samhällsresurser och fördelning

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
 • Orsaker till förändringar i samhällsekonomin, nationellt och globalt och vilka effekter de kan få för individer, grupper och länder.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Hur socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet påverkar utbildning, boende, välfärd, ekonomiska resurser, makt och inflytande.
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och nationell nivå - riksdag, regering, landsting och kommuner.
 • Politiska val och partier i Sverige. Folkrörelser. Hur politiska partier bildades och framväxten av den allmänna rösträtten.
 • Europeiska unionen (EU) och dess beslutsorgan.

Etik, religion och samhälle

 • Begreppen religion och livsåskådning samt centrala tankegångar i världsreligionerna. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter, grupptillhörigheter och livsstilar.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Etiska frågor, resonemang och modeller.

Historiska sammanhang och begrepp

 • Historiska tidsperioder, händelser och personer fram till cirka 1900 med betydelse för vår egen tid, till exempel forna civilisationer och revolutioner. Imperialism och industrialisering.
 • Historiska tidsperioder, händelser och personer från cirka 1900 till nutid, till exempel de båda världskrigen och efterkrigstiden. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Internationella samarbeten. FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Eductus

Eductus

Eductus – din väg till jobb!Lär dig allt du behöver för att få jobb.Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Vägen till jobb kan se olika ut beroende...


Läs mer om Eductus och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Eductus

Linjegatan 5
302 50 Halmstad

Tel: 035-16 26 32

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs från Eductus, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: