Visa allastudier.se som: Mobil

Behandlingsassistent

Forshaga kommun
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
400 yh-poäng
Heltid
Kommande starter
Distans
2020-08-01 
2021-08-01 

Behandlingsassistent

Yrke/yrkesområdeUtbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.Kurser och uppläggUtbildningen omfattar nedanstående kurser och genomförs i redovisad ordning:År 1, Socialt arbete – en yrkesintroduktion 35p, Utveckling, socialisation och livsvillkor 60p, Metodarbete och socialpedagogik 60p, LIA 1 45pÅr 2, Psykisk ohälsa och drogproblematik 40p, Valbar kurs 40p, LIA 2 55p, Valbar kurs 40p, Examensarbete 25pValbar kurs: Missbruk, beroende och samsjuklighet eller Psykisk ohälsa och antisocialproblematik eller Socialt vård- och behandlingsarbete med unga eller Integrationspedagogiskt socialt arbeteLärande i arbete (LIA) ingår med 20 veckor. Vissa LIA-platser har ofta hög säkerhetspolicy och har enligt lag skyldighet att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.Närträffar, utbildningen organiseras som en distansutbildning med ca 11 st närträffar. Vid den första närträffen introduceras den i huvudsak nätbaserade studieformen samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Närträffarna kan komma att vara förlagda över flera dagar och innehålla praktisk information, uppstart av ny kurs, examinerande seminarium vid kursslut samt föreläsningar och studiebesök. Syftet är att öka möjligheterna till pedagogisk överföring, kunskapsspridning och det gemensamma lärandet.Nätpedagogik, kunskaper, färdigheter och kompetenser inhämtas via självstudier, deltagande i forum, studiebesök och genom inlämningsuppgifter på nätet samt föreläsningar, seminarier och grupparbeten vid närträffarna. I varje kurs ingår minst en individuell examination samt ett seminarium vid lärcentret. Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete och kollaborativt lärande är grunden för utbildningens pedagogiska ansats. Det aktualiseras både i det nätbaserade upplägget samt vid närträffarna.Utbildningen ges via vår lärplattform. Vid en uppstartande gemensam kursträff introduceras den studerande i utbildningens innehåll, genomförande och utbildningsformen nätbaserat lärande. Den nätbaserade pedagogiken har hämtat inspiration från en modell (Hrastinski, 2010) som omfattar sex steg; förberedelse, tillgång till teknik, social miljö, informationsutbyte, lärande samt bedömning och utvärdering. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd.Tjänster efter avslutad utbildning:- Behandlingsassistent- Behandlingspedagog- Boendehandledare- Boendestödjare- Integrationshandledare- Integrationspedagog

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 1a1+1a2

Forshaga kommun

Forshaga kommun

Välkommen till Forshaga vuxenutbildning. På Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder vi utbildning med stor valfrihet. Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhällslivet, yrkeslivet och för fortsatta studier. Oavsett om du vill fräscha...


Läs mer om Forshaga kommun och visa alla utbildningar