Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
25 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser

I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt.

Kursen vänder sig såväl till den som har erfarenhet av myndighetsutövning som till den som saknar denna erfarenhet. Målgrupp för kursen är de som möter olika typer av social problematik och utmaningar. 

Avsikten med kursen är att förmedla ett brett perspektiv på myndighetsutövning med utgångspunkt från en förvaltningsrättslig för­ståelse av be­greppet, där vi närmare berör myn­dighetsutövningens förutsättningar och konsekvenser för professionellt so­cialt arbete. Vidare behandlas för det sociala arbetet centrala områden som exempelvis rätts­säkerhet, sekretess, självbestämmande, etiska förhållningssätt och mänskliga rättigheter. Barns rättigheter och frågor om barn och brott tas upp på kursen. Frågor om kön relateras till tvångsvård och hedersproblematik.

Kursens arbetsformer består av undervisning: föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, workshop, grupp-arbeten och eget arbete.

Genom föreläsningar förmedlar lärarna grundläggande kunskap inom ett aktuellt ämnesområde, men de är också dialogbaserade och ska stimulera till ett kritiskt tänkande. Seminarierna genomförs på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att de är lärarledda och syftar till att ge en fördjupad förståelse av aktuell litteratur samt som ett forum för diskussion om bl.a. tillämpning i praktiskt socialt arbete. Särskilda rättsfallsseminarier anordnas. Grupparbete sker i parvisa konstellationer där uppgifter har formen av ett skriftligt projektarbete samt muntliga presentationer inför gruppen. 

 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön