Psykosocialt arbete

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
25 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Göteborg
Vår 2023

Psykosocialt arbete

Kursen ger dig kunskap om det psykosociala arbetets teoribildning som bygger på interaktionistiska förhållningssätt och metoder. Syftet är att stärka människors självkänsla och livsvillkor, såväl som individer som familjer, grupper och sociala nätverk. Kursen tar sin utgångspunkt i forskning inom kunskapsområdet och det sociala arbetets praktik. 

Kursen vänder sig både till studerande och yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält.

Kursen bidrar till en ökad förmåga till reflektion och analys, liksom fördjupade kunskaper och förberedelser för professionellt socialt arbete. Kursen fokuserar centrala teoribildningar för praktiskt psykosocialt arbete och samhällsvetenskapliga perspektiv på maktrelationer som en viktig del av det psykosociala arbetets förutsättningar. I kursen uppmärksammas också makt som föreligger mellan professionell och klient/patient/brukare. 

Olika kontexter studeras, såsom myndigheter och idéburna organisationer samt socialarbetarens roll i samverkan mellan dessa. Kursen behandlar också ledning i och av psykosocialt arbete.

Studenten tränas i att problematisera, analysera och kritiskt värdera såväl sitt eget agerande som de ramar som styr psykosocialt arbete. I detta ligger också att förhålla sig kritisk till och reflektera över teorier, metoder och klientskapets villkor. Särskild vikt läggs vid det egna professionella handlandet och dess maktprocesser, attityder och värderingar i syfte att fördjupa studentens förmåga till etiskt grundade ställningstaganden i professionella sammanhang. Det ingår också att studenten ges möjlighet att identifiera sitt och områdets behov av ytterligare kunskap.

I kursen ges rika möjligheter att väva samman teori och praktik. Med praktik avses observationer och erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktik i psykosocialt arbete.

Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete. Kursen ges även som fristående kurs.

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, grupparbete och övningar. Ett aktivt deltagande i den mindre arbetsgruppens förberedelser och skriftliga och muntliga presentationer och kommentatorskap av andra studenters och arbetsgruppers arbeten vid seminarierna är obligatoriskt.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykosocialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön