Visa allastudier.se som: Mobil

Senare del Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
330 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Senare del Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

2.1 Omfattning enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 300 eller, när så krävs, 330 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något av skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 eller, när så krävs, 255 högskolepoäng och omfatta ämnesstudier i två undervisningsämnen. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ska omfatta en fördjupning om 120 högskolepoäng i relevant ämne eller ämnesområde och en fördjupning om 90 högskolepoäng. När svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs dock alltid 120 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning, och utvärdering och utvecklingsarbete.Självständigt arbete (examensarbete) För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng i ett av de undervisningsämnen för vilket utbildningen är avsedd.2.2 Utbildningens strukturÄmneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen. Följande tabell illustrerar hur de två utbildningsområdena integreras i utbildningen. Betyg sätts på del av kurs och på fullständig kurs på sätt som framgår av kursplanen. Inom programmet används betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 300 hp (120+90)T1 Ämne 1T2 Ämne 1T3 Ämne 1T4 Pedagogiskt arbete 1T5 Ämne 2T6 Ämne 2T7 Ämne 2T8 Pedagogiskt arbete 2 T9 Pedagogiskt arbete 3T10 Examensarbete i ämne 1 eller 22.2.1 Ämnesstudier och examensarbeteÄmnesstudierna består av akademiska ämneskurser och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna ger på så vis både fördjupade ämneskunskaper och en tydlig yrkesförberedelse. För att ytterligare stärka yrkesrelevansen genomförs obligatoriska fältdagar inom ramen för ämnesstudierna. De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna omfattar 90 högskolepoäng på grundnivå i två ämnen, vilka sedan följs upp av kurser i pedagogiskt arbete (utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i ämnet). Ämnesstudierna avslutas med ett ämnesdidaktiskt examensarbete om 30 högskolepoäng i ett av utbildningens ämnen. 2.2.2 Pedagogiskt arbete med verksamhetsförlagd utbildningPedagogiskt arbete består av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng och högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Pedagogiskt arbete fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori, vars samband diskuteras och analyseras i ljuset av olika ämnesdiscipliners pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Ämnet är således mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där den pedagogiska yrkesverksamheten står i centrum.Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs inom relevant verksamhet och inom utbildningens ingående ämnen, vilket innebär att den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i samtliga undervisningsämnen som ingår i examen. De praktiska momenten integreras med ämnesdidaktiska studier men också med UVK-kursernas innehåll för att skapa goda förutsättningar för den studerande att successivt utveckla förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin ämnesundervisning.Den verksamhetsförlagda utbildningen har en progression där den studerande förväntas visa allt större grad av självständighet i det pedagogiska arbetet, vilket synliggörs genom att de första två VFU-kurserna ligger på grundnivå medan den avslutande förläggs på avancerad nivå. Den studerandes kunskaper och erfarenheter från VFU:n är också av betydelse för valet av ämnesdidaktiskt problemområde som studeras inom det självständiga arbetet (examensarbetet).

Förkunskaper

För antagning till ämneslärarprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier områdesbehörighet 6c/A6c, samt den särskilda behörighet som gäller för de undervisningsämnen som ingår i den valda utbildningen

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaRecensioner

Det finns inga recensioner för Senare del Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: