Gastronomiprogrammet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Kristianstad
Sista ansökan: 2023-04-14

Gastronomiprogrammet

Gastronomiprogrammet är en bred, ämnesöverskridande utbildning som kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap för att adressera dagens och framtidens samhällsutmaningar kopplade till mat och måltider. Utbildningen vilar på huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap, som är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som förenar kunskap om livsmedel och nutrition med hälsa och hållbarhet från produktion till konsumtion. Med matkultur och kreativitet skapas hantverk och måltidsupplevelser för framtidens konsumenter.Kurserna inom huvudområdet kompletteras med kurser inom andra, för arbetsmarknaden, relevanta ämnen i syfte att skapa mångsidigt kompetenta studenter med hög handlingsberedskap. Arbetsformerna, individuellt och i grupp, är varierande och utgörs av föreläsningar, seminarier, laborationer, metodmatlagning, fältstudier, VFU och övningar av problemorienterad karaktär. Under utbildningens gång tränas studenterna i informationssökning samt sammanställnings- och presentationsteknik med olika typer av hjälpmedel. Studenterna ges möjligheter att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom diverse forskningsanknutna lärmoment samt ett antal individuella och gruppvisa metod- och rapportuppgifter av ökad svårighetsgrad. Hantverksmässiga, innovativa och kreativa färdigheter utvecklas genom bland annat övningar i metodkök, kvalitets- och sensoriklaboratorium, med nära koppling till teoretiska moment. Genom välutvecklad samverkan med både den privata och offentliga mat- och måltidssektorn, regionalt, nationellt och internationellt, förbereds studenten för ett aktivt medborgarskap och för ett framtida yrkesliv. Gastronomiprogrammet ger möjlighet till personlig utveckling och stimulerar till forskning och innovation och skapar på så sätt en bred kunskapsbas inom huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap.Under utbildningens första året introduceras samtliga delar av huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap och belyses genom följande perspektiv: hantverk, vetenskaplighet, kreativitet och hållbarhet. Det andra året är en vidareutveckling i de ämneskunskaper, färdigheter och förmågor som förväntas av yrkesverksamma inom mat- och måltidsområdet. Under detta år ingår 5 veckor sammanhängande VFU i privat eller offentlig mat- och måltidsverksamhet. Under det tredje året, i termin fem, ges möjlighet att antingen fördjupa sin kunskap inom mat- och måltidsvetenskap eller profilera sin utbildning genom valbara kurser vid svenska eller utländska lärosäten.Utbildningen delas upp i följande kurser:År 1Mat- och måltidsvetenskap - introduktionskurs 7,5 hp*Livsmedelsvetenskap 7,5 hp*Grunder i professionell matlagning 7,5 hp*Livsmedelskemi 7,5 hp*Livsmedelsmikrobiologi 7,5 hp*Måltiden ur ett socialt och kulturellt perspektiv 7,5 hp*Näringslära 7,5 hp*Egenkontroll och tillämpning av HACCP 7,5 hpÅr 2Mat och näring genom livet, del 1 7,5 hp*Offentliga måltidskoncept 7,5 hp*Dimensioner av hållbar matkonsumtion 7,5 hpEkonomiintroduktion inom mat- och måltidsområdet 7,5 hpSensorisk analys av livsmedel, grundkurs 7,5 hp*Kreativ koncept- och produktutveckling inom livsmedelsområdet 15 hp*Verksamhetsförlagd utbildning, Mat- och måltidsvetenskap 7,5 hp*År 3Mat och näring genom livet, del 2 7,5 hp* **Råvaruförädling och varumärkesbyggande 22,5 hp* **Forskningsmetodik i ämnet Mat- och måltidsvetenskap 7,5 hpExamensarbete Mat- och måltidsvetenskap 15 hp*Måltidskreation 7,5 hp** Kurser inom huvudområdet** Valbara kurser; vid HKR i mån av tillräckligt antal sökande, alternativt vid annat lärosäte i Sverige eller utomlandsOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad


Recensioner

Det finns inga recensioner för Gastronomiprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön