Visa allastudier.se som: Mobil

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Kristianstad
Sista ansökan: 2021-04-14

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde.Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Under utbildningen ska studenten utveckla medvetenhet om och förhållningssätt till värdegrund, hållbar utveckling, jämställdhet, kulturell mångfald och människors skilda utgångspunkter och erfarenheter i enlighet med rådande styrdokument. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter genomgången utbildning, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att barn utbildas till aktivt medborgarskap och demokratiskt förhållningssätt.Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och praktiska och estetiska lärprocesser integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla media- och informationskunnighet (MIK). Lekens betydelse för utveckling och lärande poängteras. Undervisningen genomsyras av aktiva arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för alternativa perspektiv uppmuntras och där öppna och kritiska samtal förs där argument ställs och prövas mot varandra.Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under termin tre eller fem erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra:1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Ämnes- och ämnesdidaktiska studierI grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 60 högskolepoäng (hp) inom det fritidspedagogiska området, varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete. Dessutom ingår 30 hp i ett praktiskt eller estetiskt ämne. De ämnen som kan väljas är bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa.FritidshemspedagogikFritidshemspedagogik är inriktningens huvudämne och studenten ska under utbildningen utveckla fördjupning såväl som bredd inom ämnesområdet. Ämnet genomsyras av en helhetssyn på barns utveckling, kunskap och lärande och är grupp- och processorienterat. För lärare med inriktning mot arbete i fritidshem är det framför allt barns identitet och identitetsskapande, relations- och grupprocesser, arbete med barns inflytande, kommunikation, socialt samspel och informellt lärandet som betonas. Att kunna fånga och ta tillvara lärandesituationer i den dagliga verksamheten på fritidshemmet och använda estetiska uttrycksformer, lek, fantasi, pedagogiskt drama, rörelse, natur och friluftsliv som verktyg i lärandet är en grundläggande kompetens hos lärare med inriktning mot fritidshemmets verksamhet. Att lägga grunden för en god hälsa och goda levnadsvanor ingår också i ämnesområdet. Studierna riktas även mot barns livsvärld där etnicitet, genus och klass är övergripande perspektiv på bland annat barnkultur, MIK, film, skönlitteratur, internet och andra medier.Inom det fritidshemspedagogiska området genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp. I arbetet ska studenten utveckla fördjupade kunskaper inom ett valt område och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetet ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda området med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n.Utbildningsvetenskaplig kärnaEnligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,·läroplansteori och didaktik,·vetenskapsteori och forskningsmetodik,·utveckling, lärande och specialpedagogik,·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,·bedömning och betygsättning,·utvärdering och utvecklingsarbete. (SFS 1993:100)Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n. Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i fritidshem och grundskolans första år.Verksamhetsförlagd utbildningVFU:n omfattar 30 hp och genomförs i fritidshem men även i grundskolan under ledning av lärarutbildare p [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: