Visa allastudier.se som: Mobil

Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
45 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Kursens innehåll har grundskolans kursplan i kemi som utgångspunkt. Kursen har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och lärande och innehållet baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Kursen ger en bred översikt av kemi och kemididaktik och ett återkommande inslag är att fånga hur kemiska begrepp är sammankopplade i ett större perspektiv och att hitta konkreta kopplingar till vardagen. Med styrdokument som utgångspunkt ges studenterna möjlighet att planera och genomföra undervisning som utvecklar, stimulerar och stödjer alla elevers lärande i kemi. Med studenternas erfarenheter från den egna verksamheten diskuteras elevers lärande i kemi och hur lärandeprocessen kan stimuleras, utvecklas och utvärderas. Variation i undervisningen för att kunna skapa en fruktbar lärandemiljö för den enskilde eleven är i detta sammanhang centralt. Kursen ger även kunskap om hur skillnader i genustillhörighet och/eller kulturell bakgrund tillsammans skapar en mångfald som kan berika lärandemiljön. Användning av digitala verktyg och andra interaktiva inslag i undervisningen och deras inverkan på lärandeprocessen diskuteras. Kursen behandlar också bedömning och betygsättning av elevers kunnande i kemi.Ämnesteoretisk sammanfattning:I de olika delmomenten behandlas grundläggande kemiska begrepp, modeller och teorier som är betydelsefulla för att kunna förklara och förstå olika skeenden i vår vardag och omgivning. Kemin belyses och diskuteras utifrån både ett vardagsperspektiv och ett samhällsperspektiv och stor vikt läggs vid att konkretisera teorin med hjälp av laborationer, modeller och animeringar. I de olika momenten behandlas materians uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar med ett holistiskt perspektiv. Vi diskuterar de organiska föreningarnas betydelse och användningsområden och belyser den kemi som är karakteristisk för levande organismer med fokus på matspjälkning och energiomsättningar. Med livsmedel som utgångspunkt behandlas hälsoaspekter och vardagsnära fenomen där kemin kan bli konkret och ge sinnliga upplevelser. Vi diskuterar bioteknik och läkemedelstillverkning ur både ett historiskt och modernt perspektiv och ger exempel på hur kemiska teorier och modeller har utvecklats och förändrats. Vi och vår omgivning påverkas ständigt av kemikalier på gott och ont. Vi behandlar hur kemikalier omsätts och sprids i vatten, luft och mark. Vi försöker besvara varför olika miljöproblem har uppstått, vad vi lärt oss av våra misstag och vilka åtgärder som vidtas för att minska kemikaliers spridning och påverkan på människa, samhälle och miljö. I all kemisk verksamhet behövs analysmetoder. Användningen av olika analysmetoder, hur de fungerar och hur resultaten ska tolkas diskuteras. Vi kopplar detta till aktuell forskning och olika inslag som rör kemi i massmedia och belyser vikten av att kunna tolka påståendena på ett reflekterande och kritiskt sätt.Ämnesdidaktisk sammanfattning:De olika delmomenten innehåller olika aspekter av kemididaktik som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning. Läroplan och kursplan som grund för undervisningen behandlas, även utformning och analys av egna och andras undervisningsinslag ingår. Vi diskuterar mål, bedömning och betygsättning i enlighet med styrdokument och aktuell forskning. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet behandlas elevers föreställningar, svårigheter och möjligheter till lärande av centrala begrepp och fenomen inom berörda områden. Vidare behandlas även elevers attityder och intresse för kemiämnet. Vi diskuterar kemiundervisning i relation till genus samt elevers kulturella och språkliga bakgrund för att lyfta möjligheter och olika perspektiv. Gällande kemiundervisningen belyses även inkludering med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Digitala verktyg och mediers möjligheter för att främja elevers lärande med relevans för kemiundervisning behandlas. Kusen består av följande delmoment som samtliga integrerar ämnesteori med ämnesdidaktik: Delmoment 1: Kemins grunder I 7,5 hp·atomteori och periodiska systemet·molbegreppet och kemisk beräkning·kemisk bindning och molekylgeometri·kemiska reaktionstyper och formelskrivning·gaslagar·kemikalier i hemmet·säkerhetsfrågor i relation till skolans kemiundervisning.Delmoment 2: Kemins grunder II 7,5 hp·syror, baser och pH·jämviktslära·komplexkemi·termokemi·termodynamik·kinetik·elektrokemi·kemins metoder och arbetssätt ·den historiska utvecklingen av några centrala begrepp. Delmoment 3: Organisk kemi och biomolekyler 7,5 hp·kolatomen och dess kretslopp·funktionella grupper och ämnesklasser·nomenklatur·reaktionslära·stereokemi·kolhydrater·proteiner·lipider ·nukleinsyror·fotosyntesen.Delmoment 4: Kemididaktik 7,5 hp·kursplaner samt läromedel för kemiämnet·elevers attityder och intresse i relation till kemiämnet, inkludering och exkludering·elevers lärande och föreställningar om begrepp och [...]

Förkunskaper

Lärarexamen och huvudmannens godkännande

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Kemi för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: