Visa allastudier.se som: Mobil

Landskapsvetarprogrammet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Kristianstad
Sista ansökan: 2019-10-14

Landskapsvetarprogrammet

Landskapsvetarprogrammet är en bred ämnesöverskridande utbildning som kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap och humaniora. De första kurserna ger grundläggande kunskaper i geologi och ekologi. Övriga kurser under första läsåret har en inriktning mot landskapshistoria. Under år två behandlas landskapsfrågor i ett nutids- och framtidsperspektiv. Då tränas också studentens färdigheter att samla in, behandla, analysera och presentera digital geografisk information (GIS).Flera av programmets kurser har omfattande fältmoment. Under utbildningens gång kommer studenterna att tränas i informationssökning samt sammanställnings- och presentationsteknik med olika typer av hjälpmedel. Sju veckors sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning ger möjlighet till värdefulla kontakter med arbetslivet. Studenterna kommer under utbildningen att utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal, skrift och med hjälp av multimedieteknik. Detta sker kontinuerligt i form av redovisningar av övningar och exkursioner samt litteraturseminarier, projektredovisningar och i det avslutande examensarbetet. Kursen Landskapskommunikation befäster och fördjupar färdigheterna, men nu med ett tydligt fokus på konkreta situationer i arbetslivet.Kursförteckning:Programmet består av följande ämnen:Landskapsvetenskap (inkl examensarbete) 115 hpGeologi 15Biologi 30 högskolepoängGeografi 20 högskolepoäng Ämnena delas upp i kurser som läses i följande ordning:År 1HöstterminEkologi, 15 hpKursen behandlar begreppet landskap, samt hur detta behandlas inom ämnet ekologi. Kursen syftar också till att studenterna förvärvar grundläggande kunskaper i ekologi.Geovetenskap, 15 hpKursen behandlar begreppet landskap, samt hur detta behandlas inom ämnet geologi. Kursen syftar också till att studenterna förvärvar grundläggande kunskaper i geologi.VårterminKulturlandskapets historia, 30 hpKursen behandlar landskapets förändringar samt samhällets sociala, ekonomiska och kulturella grundstrukturer från förhistorisk tid till nutid. Kursen syftar också till att studenten förvärvar grundläggande förmåga att i fält identifiera fasta fornlämningar, kulturhistoriska lämningar och det biologiska kulturarvet. År 2HöstterminSvenska landskap, 10 hpKursen behandlar det svenska landskapets regionala och lokala särdrag. I kursen ingår en längre exkursion med bl a boreal skog och fjäll som viktiga tema.Styrmedel i landskapet, 10 hp Kursen behandlar samhällets juridiska och ekonomiska styrmedel för att värna, vårda och planera landskapet. Kursen behandlar också tjänstemannens roll inom natur- och kulturmiljövård respektive fysisk planering. Landskapskommunikation, 10 hpKursen behandlar muntlig och skriftlig kommunikation i olika genrer och medier som är relevanta för studentens kommande yrkesliv.VårterminGeoinformatik I, 10 hpKursen behandlar de teoretiska grunderna i ämnet kartografi och praktisk erfarenhet av att framställa kartor. Inom den praktiska delen ingår moment såsom fältmätning, bearbetning och kartframställning. Vidare förvärvar studenterna kännedom om dagens kartprodukter och dess historiska bakgrund.Landskapsvård och landskapsplanering, 10 hpKursen behandlar de teoretiska grunderna till fysisk planering med översiktsplan, detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Vidare förvärvar studenten kunskaper om landskapsanalys och landskapsvärdering.Vetenskapligt skrivande och uppsats, 10 hpKursen fördjupar studenternas färdigheter i att planera, genomföra, sammanställa och på seminarium försvara en vetenskapligt dokumenterad uppsats.År 3Termin 1Verksamhetsförlagd utbildning i landskapsvetenskap, 10 hpKursen omfattar praktisk tillämpning på relevant arbetsplats av de kunskaper och förmågor som studenten tillägnat sig i sin utbildning. Geoinformatik II, 10 hpKursen behandlar hur geografiska informationssystem (GIS) fungerar teoretiskt och praktiskt, hur GIS används i samhället i vid mening och inom fysisk planering och kulturmiljövård mer specifikt. Studenterna förvärvar möjlighet att använda GIS som ett verktyg och utveckla metoder för att hantera, analysera och presentera data av lägesbunden karaktär.Landskapsvetenskaplig teori och metod, 10 hpKursen behandlar vetenskapsteori, tvärvetenskapens möjligheter och problem samt kvantitativ och kvalitativ metod. Studenten fördjupar sitt kunnande inom ett landskapsvetenskapligt område både vad gäller teori och metod.Termin 2Examensarbete i landskapsvetenskap, 15 hpKursen omfattar självständigt författande av ett vetenskapligt arbete. Studenterna förvärvar fördjupade kunskaper inom ett avgränsat problemområde, ett vetenskapligt betraktelsesätt, förmåga att definiera och analysera problemställningar samt förmåga att i tal och skrift förmedla resultat av en vetenskaplig studie.Obligatoriska sommarkurser, 2*7,5 hpTvå kurser i Faunistik och Floristik ges under sommartid och är obligatoriska [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad