Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
120 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-14

Masterprogram i utbildningsvetenskap

Utbildningen ger väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det utbildningsvetenskapliga området genom individuella val inom kurserna med krav på fördjupning. Masterutbildningen omfattar 120 hp, varav de första 60 hp innefattar studier på magisternivå. Studenten knyts redan på magisternivån till en aktiv forskningsmiljö på högskolan eller vid en annan institution och tilldelas en handledare från denna miljö vari en del av utbildningen förläggs i form av verksamhetsförlagd utbildning. En variation av examinationsformer förekommer dels för att säkerställa att studenten utvecklat olika typer av kunskaper och förmågor, dels för att stödja studentens insikter i olika examinationsformers möjligheter och begränsningar.Kursstrukturen utgörs av sju obligatoriska kurser. Under programmets sjunde termin erbjuds studenterna ett antal olika alternativ beroende på vad de vill fördjupa sig i.Kurser som ingår i programmetMagisterdelen1) Introduktion till utbildningsvetenskap Lärande, undervisning och bedömning (15 hp avancerad nivå)Kursen syftar till att studenterna utvecklar breddad såväl som fördjupad kunskap för hur utbildningsvetenskapliga fenomen kan ses identifieras och formuleras samt kunskaper om hur samhällsteorier kan bidra till förståelse av utbildningsfenomen. Kursen fokuserar specifikt problemområdet lärande, undervisning och bedömning. Under terminen knyts programstudenter till en forskningsmiljö och tilldelas en mentor.2) Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod (15 hp avancerad nivå)Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupad kunskap om hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodologiska delar i en forskningsprocess hänger samman. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar färdigheter när det gäller att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa studier, från forskningsinitiering till arbetet med slutsatser. Kursen innehåller 2 hp VFU.3) Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete (15 hp avancerad nivå)Kursen är en profilkurs i programmet och syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om kvalitetsarbete och utvärdering som del av policy- och styrningsprocesser. Kursen syftar även till att utveckla studenternas förmågor att självständigt delta i praxisnära kvalitets- och utvärderingsarbete med särskilt fokus på utbildningsverksamhet. Kursen innehåller 2 hp VFU4) Självständigt arbete (15 hp avancerad nivå)Inom kursen genomför studenten en vetenskapligt underbyggd studie i en utbildningsorganisation. Studenterna redovisar i rapportform, presenterar och diskuterar studien med forskare respektive med professionella i organisationen där studien är genomförd. Kursen innefattar även presentation av arbetet vid seminarier, försvar av det egna arbetet, opposition på annat arbete samt deltagande då övriga studenters arbeten läggs fram.Masterdelen5) Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser (15 hp, avancerad nivå). Kursen är en profilkurs i programmet och syftar till att ge fördjupade kunskaper om förutsättningar för och utveckling av kunskap relevant för den specifika verksamheten på arbetsplatser och i organisationer inom utbildningssammanhang. Kursen behandlar kunskapsutveckling på arbetsplatser med särskilt fokus på utbildningsverksamhet, professioner och professionslärande och lärande på arbetsplatser med utgångpunkt i utvecklingsarbete. Kursen innehåller 5 hp VFU.6) Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext I (15 hp, avancerad nivå).I kursens behörighetskrav ingår att studenten har kunskaper motsvarande 15 hp teori- och metodkurser. Kursen bygger på kurs 2 utbildningsvetenskapliga forskningsansatser och syftar till att vidareutveckla förmågan att analysera utbildningsfenomen med utgångspunkt i samhällsteoretiska och metodologiska överväganden. Kursen innehåller 1 hp VFU.7) Sjunde terminen valbar utformningProgrammets sjunde termin erbjuder studenterna alternativa studiegångar beroende på vad de vill fördjupa sig i relevant för ämnet utbildningsvetenskap.Under termin sju fördjupar sig studenten i kurser om 15 hp i teori/metod på avancerad nivå. Kurserna läses vid Högskolan Kristianstad eller vid annat svenskt eller internationellt lärosäte. Högskolan Kristianstad erbjuder ett antal sådana kurser som ligger i linje med programmets och högskolans profil. Studenten ansöker om medtagande av kurs enligt anvisningar om medtagandeansökan.8) Självständigt arbete (15 hp avancerad nivå). Kursens övergripande syfte är att studenterna ska utveckla förmågan att på masternivå planera, genomföra och presentera ett självständigt arbete på utbildningsvetenskaplig grund. Studenterna väljer inledningsvis ett forskningsfält och en problemställning som är relevant inom området. Vidare genomför studenterna, i samråd med handledare, ett självständigt arbete på vetenskaplig grund. Kursen innefattar även presentation av arbetet vid seminarier, försvar av det egna arbetet, opposition på annat arbete samt deltagande då övriga studenters arbeten läggs fram.Det självständiga arbetet författas antingen som en vetenskaplig uppsats eller som en artikel för publicering i vetenskaplig tidskrift. Om artikelform väljes författar studenterna en kompletterande kappa som gör att samtliga lärandemål täcks in.Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Examen om minst 180 hp medett självständigt arbete med utbildningsvetenskapligt innehåll om minst 15 hp eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i utbildningsvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön