Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
90 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 90 högskolepoäng (hp). I samtliga kursmoment utgör speciallärarprofessionen och kompetensen ett sammanhållande tema. Arbetsformerna är varierande och en viktig del är samarbete och erfarenhetsutbyte.Programmet tar sin utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Förmåga till kritisk reflektion och analys betonas under utbildningen. Utbildningen ska, i mötet mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap, ge den studerande en fördjupad pedagogisk kompetens att möta den naturliga variationen av barns och elevers olikheter och olika funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av fältstudiedagar ingår enligt särskild anvisning med syfte att studera, analysera och utveckla verksamheten utifrån den dynamiska processen mellan teori och praktik, utifrån studenternas tidigare examina. Erfarenheter från VFU i form av fältstudiedagar dokumenteras och bearbetas i den högskoleförlagda delen av utbildningen. Studenten har möjlighet att tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet som förskollärare, grundlärare eller fritidspedagog inom grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna i utbildningen. När utbildningen påbörjas genomgår studenterna en valideringsprocess som synliggör deras kunskaper och kompetenser och en bedömning görs av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas. Den inledande valideringen följs upp genom utbildningen.Kurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (15 hp)I kursen studeras huvuddrag i specialpedagogik som forsknings- och kunskapsområde kopplat till syn på lärande. Specialpedagogiska begrepp analyseras och problematiseras för att fördjupa kunskap och förståelse inom specialpedagogikens vetenskapliga grund ur historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Förutsättningar för individens utveckling, lärande och socialisation belyses där olika förklaringsmodeller granskas och problematiseras på organisations-, grupp- och individnivå. Vidare ingår att studera ramar för skolans verksamhet såsom gällande styrdokument. Metoder för vetenskapligt arbete presenteras, studeras och prövas.Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på utvecklingsstörning (30 hp)I denna kurs fördjupar den studerande sina kunskaper inom utvecklingsstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Utbildningen utgår från områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Den studerande ska även utveckla en fördjupad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i kombination med utvecklingsstörning. Vidare ingår att genomföra och utvärdera pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram relaterade till utvecklingsstörning. Deltagarens kunskapsutveckling gällande betyg och bedömning är en viktig del av kursen. I utredningsarbetet fördjupas och praktiseras ett urval av vetenskapliga metoder.Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)I denna kurs belyses och analyseras speciallärarens roll i arbetet med skolans lokala förändrings- och utvecklingsarbete med särskild tonvikt på speciallärarens roll som utvecklare av lärmiljöer för att kunna möta den naturliga variationen av elevers olikheter. Speciallärarens roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör utvecklingsstörning kommer att fördjupas. Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kursen behandlar och fördjupar vetenskapliga, forskningsmetodiska och etiska frågeställningar.Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot utvecklingsstörning (15 hp)Kursen syftar till att studenterna genomför ett självständigt vetenskapligt arbete, i form av ett examensarbete, inom specialiseringen utvecklingsstörning. Kurs 6 Lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling (15 hp)I kursen behandlas utveckling, lärande och lärmiljöns betydelse i relation till barns och elevers individuella förutsättningar och svårigheter inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Pedagogiska teorier om lärande och utveckling studeras utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala, emotionella och etiska aspekter. Förhållningssätt, värderingar, attityder och etiska ställningstaganden diskuteras. En grundläggande pedagogisk kartläggning av lärmiljö genomförs och utifrån denna upprättas förslag på åtgärder på grupp- och organisationsnivå. Fem fältdagar ingår i kursen och är kopplade till en kartläggningsuppgift. KursuppläggKurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (15 hp)Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på utvecklingsstörning (30 hp)- Moment 1: Grundsärskolans historia, uppdrag och målgrupp (15 hp)- Moment 2: Didaktiskt arbete för barn och elever med utvecklingsstörning (15 hp)Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot utvecklingsstörning (15 hp)Kurs 6 Lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling (15 hp).

Förkunskaper

Grundlärar- eller förskollärarexamen eller motsvarande examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i särskolan, specialskolan eller att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer samt anställning inom skolväsendet. Huvudmannens godkännande krävs.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön