Visa allastudier.se som: Mobil

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Kursen består av fyra delkurser. I samtliga delkurserna förekommer litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops samt skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter, individuellt och i grupp. Utöver föreläsningar på distans innehåller kursen fyra närträffar (3 dagar/närträff) som innefattar examinerande moment. Aktuella datum för vårterminen 2019 fastställs senast två veckor innan kursstart.Delkurs 1: Ämnesteori och ämnesdidaktik i bild (7,5 hp)I delkursen ges en översikt avseende bildämnets historia och utveckling ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Olika pedagogiska inriktningar inom lärande i bildämnet problematiseras. Kursplanens innehåll vad beträffar bildämnet i årskurs 4-6 diskuteras och analyseras. I delkursen utgör exempel ur olika konst- och bildtraditioner grund och utgångspunkt för samtal, tolkning och gestaltning. Vidare sker en genomgång av grundläggande tvådimensionellt bildarbete avseende process och produkt. Genom laborativt och utforskande processarbete med hantverksmässiga tekniker, material och metoder tränar studenten sig i att använda färg, bildelement och komposition för att skapa olika bilduttryck. Digitala verktyg som stöd i gestaltande arbete och som pedagogiska hjälpmedel belyses. Metoder för samtal, reflektion och dokumentation avseende process och produkt behandlas och tillämpas i relation till eget och andras gestaltningsarbete.Delkurs 2: Bild, rum och visuellt tänkande (7,5 hp)I delkursen ges en orientering i samtidskonst, design och arkitektur ur ett grundläggande perspektiv. Aspekter av rums- och miljögestaltning behandlas och problematiseras i relation till tredimensionella arbeten med undersökande och problemlösande karaktär. Materialval för tredimensionellt arbete diskuteras utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Grundläggande skisstekniker och rumsskapande metoder i bild behandlas och skissandets betydelse för visuellt tänkande och funktion i kreativa gestaltande processer belyses. Digitala tekniker används som verktyg för bildredigering, dokumentation och presentation avseende process och produkt i ett tematiskt gestaltningsprojekt. Ämnesdidaktiska perspektiv i anslutning till kursinnehåll synliggörs och diskuteras kontinuerligt under delkursen.Delkurs 3: Bildkommunikation och visuell kultur (7,5 hp)I delkursen introduceras och behandlas visuell kultur, visuell kommunikation och bildberättande i relation till barns bildspråkliga utveckling, meningsskapande och lärande. Olika metoder för att analysera och tolka och kritiskt granska bildspråkliga uttryck med olika syften i skilda medier behandlas och tillämpas genom övningar och uppgifter. I delkursen sker bildskapande i form av bildberättande med olika bildkommunikativa och funktionella syften med hjälp av digitala och analoga verktyg. Metoder för att dokumentera och presentera bildarbeten med hjälp av olika verktyg och i digitala tekniker tillämpas. Teoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv i anslutning till kursmoment relateras till frågor om identitet, demokrati och mångfald. Delkurs 4: Produkt och process i bildundervisning (7,5 hp)I delkursen behandlas styrdokument för ämnet bild i grundskolan. Teorier om och metoder för lärande, betygssättning och bedömning i bildämnet utifrån kriterier för produkt- och processvärdering behandlas och problematiseras. Vidare utvecklas ett planeringsförslag där studenten omsätter erfarenheter från tidigare kursmoment för att utforma, genomföra och dokumentera ett tematiskt bildprojekt tänkt för elever i årskurs 4-6. Projektet skall innehålla ett tydligt ämnesdidaktiskt perspektiv samt belysa ämnesintegrering och förhållningssätt med grund i rådande styrdokument. I delkursen ges studenten möjlighet att utforska och reflektera över hur seende, gestaltning, reflektion och kommunikation kan samverka i organisering, genomförande och värdering av bildundervisning.Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå Behörighetskrav: Godkänd i kurserna LPGG01 och LPGG02 eller motsvarande kunskaper.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön