Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

I kursen genomför studenten med handledning ett självständigt arbete med utgångspunkt i en ämnesdidaktisk forskningsfråga.Kursen omfattar:- formulering av ämnesval, syfte och frågeställning,- forskningsetiska perspektiv,- val av metodisk ansats med argumentering för dess koppling till frågeställningen,- genomförande av systematisk litteratursökning inom valt ämnesområde,- insamling, bearbetning och sammanställning av empiriskt material,- analys och diskussion av det empiriska materialet i ljuset av teori, syfte och frågeställningar,- skriftlig redovisning av undersökningen, - genomförande av egen opposition,- kritisk granskning av andras examensarbeten.

Förkunskaper

180 hp ämnesstudier samt LPGA10 och LPGA11

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet