Kemi II med didaktisk inriktning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Kemi II med didaktisk inriktning

Delkurs 1: Fysikalisk kemi B, 6,5 hp Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Vissa avsnitt förväntas studenten tillgodogöra sig på egen hand, varför det är viktigt att studenten kan tillgodogöra sig engelskspråkig kurslitteratur. Viss undervisning kan ske i form av videoinspelningar.Delkursen består av två delar, som examineras var för sig; Teoridel och laborationsdel. Teoridelen, motsvarande 5 hp, presenterar den grundläggande kemiska termodynamiken, jämviktsläran ur ett termodynamiskt perspektiv både vad gäller fasjämvikter och elektrokemiska processer samt molekylära interaktioner, särskilt van der Waals-krafter. Vidare behandlas kvantmekaniska modeller och dessas kopplingtill grundläggande atom- och molekylspektroskopi teoretiskt samt enklare modeller för kemisk bindning. Teorikursen lägger en förståelse- och beräkningsmässig grund för att studenten skall kunna nå kursmålen.Laborationsdelen, motsvarande 1,5 hp, består av laborativa moment och bedrivs integrerat med teorikursen. För tillträde till ett enskiltlaborationsmoment, krävs att det förberetts genom att momentets instruktioner och tillämpliga delar av kurslitteraturen genomlästs och bearbetats av studenten samt godkänt säkerhetsprov. Muntlig redovisning kan förekomma. För godkänd laborationskurs under innevarande termin måste samtliga rapporter och protokoll inlämnats och godkänts inom tre veckor efter avslutad kurs. Senare inlämnade rapporter och protokoll kommer att rättas i mån av tid, dock senast nästpåföljande termin. Närvaro och deltagande i laborationskursens samtliga moment är obligatoriskt eftersom detta ligger till grund för examinationen.Delkurs 2: Analytisk kemi, 7,5 hpDelkursen är uppdelad i två delar; en teoretisk del och en laborativ del. Den teoretiska delen behandlar följande begrepp och moment inom de olika lärandemålen:- analytisk-kemisk nomenklatur och metodik (kalibrering och validering av analysmetoder, provtagning, riktighet, precision, outliers, detektionsgränser, mätosäkerhet) och grundläggande tillämpad statistik (konfidensintervall, hypotesprövning med F-test, t-test och Grubbs test, linjär regressionsanalys).- kvantitativa tillämpningar av molekylspektroskopi (UV/VIS-, fluorescens-, IR- och NIR-spektroskopi) och atomspektroskopi (emission och absorption i flammor och plasmor).- pH- och andra jonselektiva mätningar, amperometri, coulometri och konduktometri.- kromatografiska separationsmetoder (gas-, vätske-, size exclusion-, jonbytes- och jonkromatografi) och kapillärelektrofores.- kvantitativa tillämpningar av masspektrometri i kombination med kromatografi och kapillärelektrofores.I den laborativa delen tillämpas några av de instrumentella teknikerna för kvantitativa analyser inom process-, miljö- och livsmedelsanalys.Delkurs 3: Kemi i samhället, 5,5 hpUnder delkursen kommer betydelsen av kunskap inom kemi för att nå de globala målen för hållbar utveckling att diskuteras. Under delkursen kommer också marknadsföring av kemiska produkter sättas i ett jämställdhetsperspektiv, är det synligt att man vänder sig till en speciell målgrupp? Vidare kommer normkritiska värderingar ur ett kemivetenskapligt perspektiv att behandlas, tex vilka uppfattningar finns för kemiska industrier, är utsläppen farligare än för övriga typer av industrier? Källkritisk granskning av texter blir i dessa sammanhang viktigt. Delkursen består av två delar, som examineras var för sig: seminariedel och självständigt arbete. Seminariedelen, motsvarande 3 hp, behandlar och examinerar lärandemål 1, 2 och 4. Texter från olika typer av medier analyseras, sammanfattas och bedöms ur ett kemivetenskapligt perspektiv. Texterna ligger också till grund för att med ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv kritiskt reflektera över deras kemivetenskapliga innehåll. Inför varje seminarium skrivs en individuell text som lämnas in. Vid seminarierna diskuteras texterna i grupp. En skriftlig sammanfattning från diskussionerna lämnas in gruppvis efter varje seminarium. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.Skriftligt självständigt arbete, motsvarande 2,5 hp, behandlar lärandemål 1-4 och examinerar lärandemål 3 och 4. Det självständiga arbetet rapporteras i en individuell rapport, som presenteras och diskuteras vid ett gruppseminarium. Presentationen ska ske med digitalt stöd. Vid seminariet ingår också att opponera på en annan students självständiga arbete. Närvaro vid det avslutande gruppseminariet är obligatorisk. Delkurs 4: Organisk kemi B, 7,5 hpDelkursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner. Delkursen innehåller två delmoment, enligt nedan, som examineras var för sig:Teoridel som infattar:- Kolföreningars struktur och reaktioner, grupperade efter funktionell grupp med tillhörande reaktionsmekanismer. De ämnesklasser som behandlas är främst olika typer av karbonylföreningar och aminer men också några reaktioner för alkener, alkyner, aromater, alkoholer och etrar.- Strukturrelaterade faktorer som påverkar en molekyls stabilitet och reaktivitet.- Introduktion till retrosyntes som grund för planering av flerstegssynteser.- Grundläggande principer för strukturanalyser med IR- och NMR-spektroskopi och masspektroskopi.- Utrustning och hjälpmedel i kemiskt laboratoriearbete.Laborationsdel som innefattar:- Enklare enstegs- och flerstegssynteser i milligram- och gramskala, innefattande de viktigaste enhetsoperationerna.-Tillämpning av gaskromatografi och IR- och NMR-spektroskopi för analys av reaktionsförlopp och reaktionsprodukter, med anknytning till separationsprocesser och spektroskopi i angränsande delar av kemin.- Flödesscheman, rapportskrivning, rutiner för anteckningar i laborationsjournal samt utförande av riskanalyser.Delkurs 5: Kemididaktik 3 hpDelkursen består av två självständiga uppgifter om vardera 1,5 hp. - Den första uppgiften behandlar elevers svårigheter med specifika områden inom gymnasieskolans kemi och presenteras som en övningslektion vid ett gruppseminarium. - I den andra uppgiften planeras en laboration för gymnasieskolan utifrån kemididaktisk litteratur och presenteras vid ett gruppseminarium.

Förkunskaper

Kemi 1-30 hp genomgångna, varav 7,5 hp godkända. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Kemi II med didaktisk inriktning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön