Visa allastudier.se som: Mobil

Landskapsekologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Landskapsekologi

Under kursen studeras hur förändringar i landskapet påverkar ekosystem och arters utbredning, hur sammansättningen, strukturen och funktionen av landskapet förändras och hur människan hanterar den. Landskapsekologi med sitt fokus på rumsliga mönster är viktigt för olika naturvårdsfrågor, vilket kursen belyser.Kursen inleds med ett teoretiskt block där landskapsekologiska begrepp och teorier behandlas. Vidare jämförs olika tillvägagångssätt för att samla in fältdata på landskapsnivå. Kursen tar upp grunderna i GIS och fjärranalys för tillämpning inom landskapsekologi samt behandlar relevanta regelverk kopplat till landskapsekologiska frågeställningar. En stor del av kursen ägnas åt att genomföra en landskapsekologisk studie. I grupper samlar studenterna in landskapsekologiska data med hjälp av GIS för att sedan sammanställa en rapport som presenteras i grupp. För att nå en djupare förståelse ska studenterna läsa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och kapitel ur kursboken som sedan diskuteras i seminariegrupper.Kursens upplägg består av:- en teoretisk del där undervisningsformen är föreläsningar om utvalda delar i kurslitteraturen- praktiska övningar och en exkursion- litteraturseminarier där valda delar av kurslitteraturen eller vetenskapliga artiklar diskuteras- ett projektarbete där landskapsekologiska data behandlas, analyseras och redovisas muntligt och skriftligt- en individuell uppgift kring landskapsekologiska teorier.

Förkunskaper

Biologi 60 hp, varav 15 hp ekologi. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andra språk kurs 3. Gymnasiets Engelska kurs 6. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet