Visa allastudier.se som: Mobil

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Delkurs 1 Kvantitativa metoder i nationalekonomi (7.5 hp)Delkursen innehåller både ett matematik- och ett statistikmoment. Matematikmomentet inleds med en repetition av grundläggande aritmetik och ekvationslösning och fortsätter med envariabelanalys, differentialkalkyl och optimering. Därefter behandlas kortfattat multivariat analys och optimering samt optimering under bivillkor. På statistikmomentet diskuteras sannolikhetslära och inferens. Innehållet i båda momenten koncentreras på de delar som används mest inom ekonomi och är inriktad på tillämpad matematik och statistik, samt på praktisk färdighet att lösa problem. Delkursen avslutas med ett individuellt inlämningsarbete där statistiska metoder appliceras på ett ekonomiskt problem.Delkurs 2 Mikroekonomi (7.5 hp) Under delkursen fördjupar och breddar studenten sina kunskaper i mikroteori jämfört med tidigare kurser. I delkursen studeras konsumtions-, produktions-, och allmän jämviktsteori med hjälp av analytiska metoder. Områden som berörs är t.ex. individens efterfrågefunktion, inkomst- och substitutionseffekt, intertemporala val, val under osäkerhet, partiell och allmän marknadsjämvikt. Dessutom studeras välfärdsteori med en grundlig genomgång av varför marknaden kan misslyckas p.g.a. externa effekter, kollektiva nyttigheter och informationsbrister (asymmetrisk information).

Förkunskaper

Nationalekonomi 30 hp, Statistik 15 hp

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet