Visa allastudier.se som: Mobil

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Under kursen behandlas statsvetenskaplig metod och metodologi. Detta inkluderar centrala metodbegrepp, olika metodologiska perspektiv, vad som kännetecknar ett vetenskapligt forskningsproblem, olika typer av forskningsdesign samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Exempel på analysmetoder som behandlas är textanalys, diskursanalys, regressionsanalys och faktoranalys. Även olika insamlingsmetoder, såsom intervju- och enkätmetodik, och urvalsmetoder behandlas. Forskningsetik och dess relation till vetenskapliga krav på intersubjektivitet (transparens) diskuteras. Studenternas egna texter, andra vetenskapliga arbeten och andra typer av texter, till exempel policyunderlag diskuteras och seminariebehandlas.Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och olika former av tillämpningsmoment, till exempel workshops.

Förkunskaper

Examen på grundnivå omfattande 180 hp med huvudområde Statsvetenskap. Gymnasiets Svenska 3, Svenska B, Svenska som andraspråk 3 eller Svenska som andraspråk B samt Engelska 6 eller Engelska A eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet