Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Örebro
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Örebro
Sista ansökan: 2020-03-15

Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård innebär studier inom medicin och huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Som student får du kunskaper, färdigheter och ett professionellt förhållningsätt inom anestesiologisk omvårdnad.Vår pedagogik genomsyras av att studenten är i fokus och tar ett aktivt ansvar för sitt lärande. Vi arbetar i en miljö med olika undervisningsformer och examinationer där du ges möjlighet till återkoppling och reflektion.Under ditt år hos oss varvar du teori, praktiska övningar vid ett kliniskt träningscentrum med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Exempel på praktiska simuleringsövningar under utbildningen är att träna på att intubera, sätta larynxmask och administrera läkemedel. Du lär dig att arbeta självständigt och i team. Du tränar dig att integrera dina kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap utifrån anestesisjuksköterskans preventiva och komplikationsförebyggande arbete. Programmet innehåller 13 veckors VFU vid Region Örebro län eller Landstinget i Värmland. Utbildningen utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. I programmet ingår en forskningsförberedande kurs och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 hp.Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen.

Förkunskaper

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring inom sluten somatisk vård.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Hitta till utbildaren

Örebro universitet