Visa allastudier.se som: Mobil

Skogsbruk med många mål

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
120 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans

Skogsbruk med många mål

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål har ambitionen att vara ett ledande masterprogram inom skogsvetenskap med en nationell profil. Programmets syfte är att ge en student med grundexamen inom skog, miljö eller biologi en möjlighet att fördjupa sig i frågor kopplade till skog med fokus på svenskt skogsbruk. Genomfört program ger en masterexamen som kan användas i en akademisk- eller yrkeskarriär inom den del av skogsvetenskap och skogs- och träteknik som programmets fördjupning och specialisering erbjuder. Programöversikt Programmet inleds med två terminer (60 hp) programprofilerande kurser som utgör basen för fortsatta studier inom programmet och för gemensam examen. Under termin tre och fyra ges möjlighet till fördjupning eller breddning genom valfria kurser om maximalt 30 hp och ett självständigt arbete om minst 30 hp. För en gemensam examen ska det självständiga arbetet göras vid SLU eller LNU. Programkurser ges företrädesvis på halvfart och med två kurser som löper parallellt under terminen. En student som läser på heltid är klar på två år och de som läser på halvtid är klar på fyra år. Kurser ges företrädesvis på distans men med fysiska träffar på campus eller i skogen flera gånger per termin. Även campusförlagda kurser kan förekomma. Programmet ges på svenska men moment eller kurser kan ges på engelska. Ämnesinnehåll För kunskap och förståelse på avancerad nivå ges under första årets programprofilerande kurser med fokus på skogsskötsel, försöks-metodik/-statistik, växtfysiologi, naturvård och skogssystemanalys. Studenten ges också möjlighet till egen specialisering inom delar av huvudområdet genom val av kurser, projektarbete, fältarbete och studiebesök. Ökad förståelse ges genom diskussioner av aktuella frågor med representanter från olika aktörer inom skogssektorn i Sverige, bland annat skogsägarföreningar, myndigheter, skogsindustri och ideell naturvård. Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i skogsbrukets förutsättningar i Sverige inklusive ekologiska och samhälleliga grunder för produktion av olika nyttigheter i olika delar av Sverige. Pedagogik Färdigheter och förmågor tränas i programkurser genom jämförande analys, diskussion och övningar. Studenten utvecklar förståelse för hur olika skogsskötselåtgärder påverkar möjligheten till produktion av olika ekosystemtjänster (t.ex. virkesproduktion och rekreation) och biodiversitet samt utvecklar färdigheter för att bedöma möjligheten till produktion av ekosystemtjänster givet utgångslägen i form av t.ex. ståndort, trädskiktets beskaffenhet och omgivande samhälle. Värderingsförmåga och förhållningssätt tränas genom hela programmet vilket ger studenten ett kritiskt förhållningssätt till etablerade normer och strukturer. Viktiga aspekter är spänningsfältet mellan privata och samhälleliga intressen, t.ex. effekter av olika skötselmetoder för biologisk mångfald och produktion av ekosystemtjänster inklusive risk för olika skadegörare. Forskarens och vetenskapens roll analyseras ur flera aspekter. Studenten ska utveckla förståelse för kunskapens ursprung och utveckling. Samhällsrelevans och perspektiv i utbildningen Programmet ger teoretisk kunskap för analys av och reflektion över det egna ämnet i relation till människan i samhället. Utvecklingsarbete i utbildningen ska utgå från människors delaktighet, kunskap och förståelse. Under utbildningen lyfts och diskuteras löpande frågor kring hållbar utveckling, genus och mångfald. Begreppet hållbarhet definieras innefatta miljömässiga, ekonomiska, sociala, etiska och kulturella aspekter såväl som människans säkerhet och hälsa. Förmågan att kritiskt granska möjligheter och begränsningar syftar till utvecklingen av ett jämställt och hållbart samhälle. Detta arbete ska stödjas utav de metoder som utbildningen utgår ifrån. Internationalisering Ett internationellt perspektiv på samhällsutveckling, resurstillgång och resursanvändning, så väl som förståelse för människans vardag är viktigt för att kunna arbeta med framtidens skogsbruk på avancerad nivå. Kvalitetsutveckling Årligen sker också en värdering av programmet. Det är främst programrådet som arbetar med kvalitén och utvecklingen av utbildningen. Studenterna har representation i programrådet och ges möjlighet att delta vid kurs- och programutvärderingarna.

Förkunskaper

grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande ämnen/huvudområden: - biologi eller - skogsvetenskap eller - skogshushållning eller - miljövetenskap eller - naturresursförvaltning eller - lantbruksvetenskap eller - skogs- och träteknik Kravet på särskild behörighet enligt ovan kan även uppfyllas av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser engelska 6 och svenska 3. I dessa kurser krävs lägst betyget Godkänt. Kravet på engelska anses uppfyllt för den som har en kandidatexamen om 180 hp från svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU eller LNU. Engelska 6 och svenska 3 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogsbruk med många mål

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön