Visa allastudier.se som: Mobil

Avancerad biostatistik och epidemiologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Avancerad biostatistik och epidemiologi

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget. Mätprocessen diskuteras i samband med statistiska modellval och datahantering. Regressionsanalys är en statistik teknik som används för att studera samband mellan utfallsvariabel (beroende
variabel) och förklarande variabler (oberoende variabler). Olika typer av regressionsanalyser behandlas under kursen. Inledningsvis diskuterar vi linjär regression där utfallsvariabeln är normalfördelad. Sedan behandlas logistisk regression där responsvariabeln är binär,
poissonregression där utfallsvariabeln är heltal och coxregression där utfallsvariabeln är ";tid till en viss händelse";. Grundläggande begrepp inom överlevnadsanalys (t.ex. censurering, överlevnads- och hazardfunktion) diskuteras. Vidare introduceras enklare varianter av";multilevel modeling";. Avancerade epidemiologiska metoder för att analysera kausalitet introduceras och diskuteras, t.ex. "mediation analysis";, "propensity score matching";, och ";instrumental variable analysis"; Metoder för att hantera komplicerade situationer inom
forskning diskuteras, t.ex. ";bias";, ";confounding"; och effektmodifiering. Epidemiologiska forskningsartiklar diskuteras med fokus på statistisk och epidemiologisk metodologi. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illusteras med diskussionsuppgifter och datorövningar med epidemiologiska data.

Undervisning: Webföreläsningar, Föreläsningar, Lektioner, Seminarier, Datorövningar

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 3FH072 Biostatistik samt kursen 3FH038 Epidemiologi eller ha motsvarande kvalifikationer.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet