Visa allastudier.se som: Mobil

Biostatistik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
5 hp
Heltid

Biostatistik

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget inom vetenskaplig metod och vid analys av data. Inledningsvis beskrivs och diskuteras den roll som statistisk metodik har inom vetenskaplig metod. I kursen diskuteras olika strukturer på data, däribland kvantitativt och kategoriskt data samt olika mätnivåer för variabler. För beskrivande statistik diskuteras i kursen användandet av tabeller, diagram och statistiska mått. Begreppet statistisk inferens introduceras med tonvikt på konfidensintervall och hypotesprövning. Med hjälp av statistisk inferens används statistiska analysmetoder för jämförelser mellan grupper och för att undersöka samband mellan variabler där både parametriska och icke-parametriska metoder tas upp. Kursen avslutas med en beskrivning av linjär regression som analysmodell. Under ett litteraturseminarium diskuteras hälsovetenskapliga forskningsartiklar med fokus på statistisk metod. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illustreras med praktiska datorövningar där statistisk programvara används.Efter slutförande av kursen förväntas studenten ha i) kunskap om relevant statistisk terminologi och betydelsen av statistisk metod inom vetenskaplig metod, ii) känna igen olika strukturer på data samt kunna sammanfatta data i tabeller, diagram och med statistiska mått, iii) förstå grundläggande statistiska begrepp om sannolikhet och inferens med tonvikt på hypotesprövning och konfidensintervall, iv) kunna genomföra lämpliga statistiska analyser när det gäller jämförelse av grupper, samband mellan variabler samt linjär regression, v) förstå innehållet av grundläggande statistisk metodologi i vetenskapliga epidemiologiska artiklar.Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och datorövningar där statistisk programvara används. Undervisningen sker på engelska.Undervisningen är koncentrerad till två veckor under kursperioden. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier och datorövningar där statistisk programvara används. Undervisningen sker på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt En B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet