Visa allastudier.se som: Mobil

Prototyper för interaktion

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Prototyper för interaktion

Kursen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper om prototyping inom ramen för människa-datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesign. Kursens centrala tema och frågeställning är hur olika interaktionssammanhang innebär olika förutsättningar för prototyping som ett led i designarbetet. Med startpunkt i stationär, skärm- och pekdonsbaserad interaktion utforskas sammanhang, teknologier och miljöer som ställer förändrade krav på prototyping. Under samlingsnamnet förkroppsligad interaktion möter studenterna ett teoretiskt perspektiv och interaktionsformer vars karaktär innebär förändrade utmaningar och möjligheter avseende design och arbete med prototyper. Kursen behandlar således interaktion som inte är begränsad till användningen av skärm och pekdon utan också till sammanhang av annan social och materiell karaktär.

Kursen lägger stor vikt vid en kombination av teoretisk reflektion och praktiskt arbete med prototyping. Under kursen behandlas en variation av material och tekniker för realisering av prototyper inom interaktionsdesign. Kursen rymmer även ett generellt metodologisk inslag genom att behandla arbetsplatsstudier och motsvarande kontextuellt förankrade studiemetoder i jämförelse med en mer kvantitativ ansats som den kommer till uttryck i exempelvis experimentella undersökningar.

Förkunskaper

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller informatik med inriktning mot digital medieproduktion, eller motsvarande behörighet. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Hitta till utbildaren

Umeå universitet