Visa allastudier.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Klassrum
Startdatum: Löpande - Göteborg

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt

Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt - för dig som brinner för ditt ämne

Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen har en nära anknytning till skolor. Dessutom görs en vecka av VFU:n på ett science center.

Bristen på lärare i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik är stor, och arbetsmarknaden är mycket god.

KPU med förhöjd studietakt ställer höga krav på dig som student. Förkunskapskravet är en kandidatexamen (se behörighetskrav) och studietakten är 125 % vilket innebär att du läser 90 hp under ett år.

Att läsa på 125 % innebär en genomsnittlig arbetsinsats på ca 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under hela höst- och vårterminen. Under sommarterminen är det ett studieuppehåll på fyra veckor.

Intervju i Origo med en av studenterna som just gått ut utbildningen, Anna-Clara Rönner.
Hur har året varit?

– Intensivt och mångfacetterat. Utbild­ningen har varit väldigt bra och kvalificerad. 
 

Examen

KPU kommer fr.o.m. VT19 ha två sökalternativ:

 • Grundskolan årskurs 7–9 ett ämne
 • Gymnasieskolan ett ämne

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i åk 7-9 och i gymnasiet. 
En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad. Läs mer under Lärarlegitimation och undervisningsbehörighet.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Efter examen kan din lärarlegitimation innehålla fler ämnen än det ämne du sökte till KPU. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om så kallad utökad behörighet när du väl har en lärarexamen/lärarlegitimation. Se information från Skolverket

Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

Lärande, utveckling, didaktik och ämne

 • Didaktik, etik och språkutvecklande undervisning, 6.5 hp
 • Didaktik inriktad mot matematik, naturvetenskap och teknik, 10 hp
 • Didaktik med fördjupad inriktning mot Matematik, naturvetenskap och teknik, 3 hp
 • Matematik, naturvetenskap och teknik i ett samhälls‐ och forskningsperspektiv, 4 hp
 • Informations‐ och kommunikationsteknik, 7.5 hp
 • Specialpedagogik, 4 hp

 

Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete

 • Bedömning och betygssättning, (ingår i didaktikkurserna)
 • Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare, 8 hp

 

Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering

 • Interkulturell pedagogisk kompetens, 5 hp
 • Leda individ och grupp, 7.5 hp

 

Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

 • Lärarprofessionens grunder, 4.5 hp

 

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och är fördelad på fem kurser:

 • Att vara ämneslärare, 3 hp
 • Lärarrollen i ett undervisnings‐ och omgivningsperspektiv, 7.5 hp
 • Extramural undervisning, 1.5 hp
 • Läraren som ledare, 7.5 hp
 • Lärarrollen i ett helhetsperspektiv, 10.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) parallell med de teoretiska kurserna under hela utbildningen

VFU:n (praktiken) ligger parallellt med de universitetsförlagda kurserna i programmet. Studenten har sin huvudsakliga placering vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad, på en så kallad universitetsskola. Dessa skolor har valts ut på grund av sina skolutvecklingsprojekt inom matte/NO.Till skillnad från ordinarie KPU är den verksamhetsförlagda delen tydligare integrerad med övriga kurser. Dessutom görs en vecka av VFU:n på Universeum, ett science-center.

Samtal och inspelningar av lektioner

Centralt är att du samtalar om dina erfarenheter med dina studiekamrater och lärare på universitetet och i skolan. Samtalen äger exempelvis rum i form av dialogseminarier på universitetsskolorna och diskussioner i Göteborgs universitets lärplattform. Under utbildningen används också egna och andras inspelade lektioner som underlag för diskussion och analys. Samtal och inspelningar är viktiga när du utvecklar din förmåga att undervisa ett ämnesinnehåll på ett utmanande sätt för elever med olika förutsättningar och behov.

Utbildningen är upplagd så att du ska lära dig undervisa i ditt ämne, men också utifrån en helhetssyn på elever och deras lärande över ämnesgränserna. Denna helhetssyn omfattar eleven sedd som medborgare. Utbildningen innehåller därför moment om skolans struktur och samhällsfunktion.

IKT och ledarskap på sommaren

Under sommarkurserna kommer du att lära dig om hur man använder Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Sommarperioden avslutas med en ledarskapskurs.

Lärarutbildningarna i Stanford och Oslo inspiration

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkter i framgångsrika lärarutbildningsprogram som Stanford Teacher Educational Program (STEP) och PUPILS (Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning), Oslo universitet.

Förkunskaper

Behörighetskrav
För att antas till Till Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt vid Göteborgs universitet fordras grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet fordras motsvarande kraven för studier på grundnivå. För sökanden med utländska ämnesstudier läs mer på antagning.se.

Särskild behörighet
Du måste ha uppfyllt kraven för en kandidatexamen. Dina högskolestudier måste omfatta minst 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Du kan ha uppnått kraven för kandidatexamen inom ett program, men också genom fristående kurser, eller genom att kombinera programstudier med fristående kurser.

KPU har två inriktningar:

Årskurs 7–9 ett ämne
Gymnasieskolan ett ämne

Till inriktningen årskurs 7–9 måste ha 90 hp i det ämne du söker till. Till inriktningen gymnasieskolan krävs 120 hp.
För sökanden som har utländsk högskoleutbildning, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökanden med svensk utbildning.

Frågor om ämnen

Har du frågor om de ämnen som du har läst ger behörighet till KPU är du välkommen att kontakta studievägledare för respektive ämnesinstitution.

Biologi:
Peter Gulz, tel: 031-786 2524 eller Karin Karlsson, tel: 031-786 9852
E-post: studievagledare@biology.gu.se

Fysik och Teknik:
Majken Lundqvist
Tel: 031-786 9143
E-post: majken.lundqvist@physics.gu.se

Kemi:
Marie Kannius
Tel 031-786 3879
E-post: marie.kannius@cmb.gu.se

Matematik:
Damiano Ognissanti
Tel: 031-772 3505
E-post: svl.math@gu.se

Komplettering av ämnesstudier efter ansökan
Om du vid ansökningstillfället inte har hunnit inhämta alla de ämnespoäng som krävs, men under pågående termin är registrerad/omregistrerad på utbildning som kommer att göra dig fullt behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning kan då göras förutsatt att alla nödvändiga kurser är genomgångna senast vid programstarten och att maximalt 15 hp återstår att inrapportera i Ladok. Observera att Ämneslärarexamen inte kan utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön