Elkraftingenjör

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Nyköping
3 år
Deltid

Videoreportage

Elkraftingenjör

Elkraftingenjör

Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort. Du som i dag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och komma vidare i karriären. Utbildningen till elkraftingenjör på Campus Nyköping är framtagen tillsammans med representanter från näringslivet och chansen till anställning som elkraftingenjör är mycket stor efter examen.

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning

Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för fullständig auktorisation (A-auktorisation). Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs den gymnasiala kursen med betyget lägst E:

 • Praktisk ellära (Ellära A + B och Växelström 3-fas) 

Samt

 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid av elinstallationsarbete som t.ex. installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker (deltid räknas om till heltid).

Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som ska innehålla:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut om du ff är anställd ska det framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Upplägg och innehåll

Elkraftingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på 2,5 år (280 YH-poäng) som genomförs på halvtid på distans med sex obligatoriska träffar. Det innebär att du kan bo var som helst i landet och följa utbildningen från din hemort. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

Följande kurser ingår i utbildningen till elkraftingenjör:

 • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
 • Byggteknik för elkrafttekniker
 • Elinstallationer i byggnader
 • Elkonstruktion
 • Elsäkerhet och arbetsmiljö
 • Elkraft
 • Elkraftteknisk engelska
 • Elmaskiner - drivsystem
 • Examensarbete
 • Högspänningsanläggningar
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Projektledning
 • Regler och standarder
 • Tillämpad elkraftmatematik
 • Underhållsteknik inom elkraft
 • Övervaknings- och reläskyddssystem

Fullständig auktorisation (A)

I utbildningen ingår teorikurserna för fullständig auktorisation: Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elmaskiner samt Högspänning. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om fullständig auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Auktorisation besiktningsingenjör

Utbildningen motsvarar de teoretiska krav som ställs för att ansöka om auktorisation till besiktningsingenjör. Utöver de teoretiska kraven krävs det kompletterande kurser hos Elektriska nämnden samt praktisk erfarenhet för att kunna ansöka om auktorisation till besiktningsingenjör.Här ansöker du om auktorisation.

LIA - lärande i arbete

LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör totalt 40 YH-poäng och genomförs ute på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA.

Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden Du söker själv din LIA-plats, men har vid behov stöd av utbildningsledaren processen.

Vi har kontakt med flertalet företag varav några finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats nära din hemstad.

Distansstudier – hur funkar det?

Utbildningen genomförs på distans och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. I utbildningen ingår totalt sex fysiska träffar, varav fyra består av praktiska laborationer.

Du läser en kurs i taget enligt ett schema och du kan studera när det passar dig, via din dator, hemifrån eller på lärcentrum. Att studera på ett lärcentrum innebär att du kan delta i föreläsningar via videokonferens, använda studielokaler, datorer och annan tillgänglig service. På lärcentrum kan du också träffa studiekamrater för att till exempel genomföra grupparbeten. För att ge alla studerande goda förutsättningar, oberoende av bostadsort, erbjuds skriftliga salstentor på flera lärcentrum runt om i landet.

Utbildningen inleds med en obligatorisk introduktionsdag där alla studerande samlas på Campus Nyköping för att få introduktion till utbildningen, yrkesrollen och arbetslivet, bilda nätverk/studiegrupper och gå igenom studieteknik.

Förutom de sex obligatoriska träffarna är all undervisning på distans via vår lärplattform. På lärplattformen finns allt som behövs för en god kommunikation mellan dig, utbildningsledare, lärare och andra studerande på utbildningen. På studerandesidan i lärplattformen får du enkelt åtkomst till information, rutiner, blanketter m.m. gällande studier på Campus Nyköping.

Kurserna är indelade i moduler med tillhörande föreläsningar och där finns en tydlig kurshandledning till varje kurs.

Föreläsningarna kompletteras med varierande metodik t ex genom interaktiva övningsuppgifter, inspelade filmer och webbinarium, e-kurser, laborationer, självstudier och gruppuppgifter. Lärarna finns tillgängliga under hela kursen och du får regelbunden återkoppling genom personlig handledning från lärare och utbildningsledare. Metoderna för examination varierar och kan bestå till exempel av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och grupparbeten.

De teoretiska kunskaperna får du praktiskt träna ute på en arbetsplats under LIA-perioderna.

LIA-platsen söker du själv för att få bästa matchning mellan dig och rätt arbetsgivare men får vid behov stöd i processen av din utbildningsledare.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du fördjupar dig inom ett valt område, gärna i samarbete med ditt LIA-företag.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Elkraftingenjör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Elkraftingenjör
 • Elingenjör
 • Elkrafttekniker

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar
 • Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångpunkt från kvalité-, säkerhet-, ekonomi och miljöhänseende
 • Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar
 • Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar
 • Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • Elkraftsystem och eldistribution
 • Idrifttagning, drift, service, förebyggande underhåll och felavhjälpning av elkraftanläggningar
 • Övervaknings-, reläskydd- och kontrollutrustning
 • Elsäkerhet (ESA) och arbetsmiljö inom elkraft
 • Elkonstruktion för elkraftingenjörer
 • Elbyggnadsrationalisering (EBR)
 • Engelska ord, begrepp och definitioner inom området elkraft
 • Projektledning
 • Gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
 • Uppbyggnad av högspänningsnät och anläggningar för järnvägsdrift
 • Metoder och utrustningar för övervakning av elnät
 • Underhållsteknik inom elkraft
 • Övervaknings-, reläskydds- och kontrollutrustning

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att 

 • Beräkna och dimensionera elnät
 • Utföra nätberäkningar och nätanalyser
 • Dimensionera transformatorer, elmaskiner och drivsystem
 • Tillämpa gällande regler och standarder för elanläggningar
 • Bereda ut-, ny eller ombyggnad av elnät
 • Serva, drifta, idriftta, underhålla och felavhjälpa elanläggningar
 • Utföra kontroll, underhållsarbeten och elavhjälpning
 • Bygga eldistributions- och elkraftanläggningar
 • Utföra och planera elinstallationer i starkströmsanläggningar samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter
 • Lösa sammansatta problem som kan uppstå i olika typer av elanläggningar
 • Arbeta i projektform
 • Utföra beräkningar och dimensioneringar som tillämpas vid elinstallationer i elektriska
 • Starkströmsanläggningar, samt upprätta dokumentation av dessa,
 • Utföra kontroll före ibruktagning
 • Utföra mätningar för att verifiera de elektriska egenskaperna
 • Upprätta ritningar, kretsscheman med tillhörande dokumentation
 • Kommunicera mindre åtaganden och lösningar samt anvisningar på minst ett främmande språk
 • Genom att tolka och förklara manualer samt följa instruktioner på ritningar och verktyg
 • Upprätta ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom yrkesområdet på svenska och engelska

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Arbeta med utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar
 • Analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar
 • Arbeta med planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar
 • Arbeta med idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar
 • Självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning, samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
 • Planera, genomföra och följa upp ett projekt
 • Förmåga att slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas

Campus Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Elkraftingenjör
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner

Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Elin Persson

En fantastisk utbildning med många lärorika kurser som ger en möjlighet att både bli elkraftsingenjör, elkonstruktör, behörig elektriker (allmän behörighet). Med bra upplägg och bra stöd från lärare och mentorer! Tveka inte att söka utbildningen om Elkraft intresserar dig!

Martin

Kompetenta lärare som gett mig bra stöd under mina studier, rekommenderas!

Måns

Har du funderingar på att gå denna utbildning, så tveka inte. Upplägget och de flesta lärarna är mycket bra. De har lyckats hitta branschens bästa utbildare. Den första kursen Elmatte kan vara väldigt tung men efter det så tyckte jag att det flöt på förhållandevis lugnt. Kursen är på halvtid, men har du tidigare arbetat som elektriker så behöv...

Visa hela
Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Elkraftingenjör från Campus Nyköping, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön