Statsvetenskap II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Karlstad

Statsvetenskap II

Kursen består av tre delkurser.Delkurs 1: Internationella relationer (7,5 hp)Delkursen utgår från en värld karaktäriserad av globalisering, digitalisering och globala mönster av samarbete och konflikt. Globaliseringens kännetecken och effekter belyses liksom bejakande av, och motstånd mot, globalisering. Fenomen som särskilt uppmärksammas är globaliseringens effekter på nationalstaters förmåga att agera, relationer mellan internationella aktörer och aktörers syn på varandra, till exempel i form av nationalism, europeisering eller universalism.Delkursen behandlar vidare olika försök att hantera globaliseringens utmaningar. Governance-begreppet är här centralt. Fokus ligger empiriskt och teoretiskt på hur olika politiska beslutsnivåer hanterar globalisering och hur integrationsprocesser utmanar den traditionella uppdelningen av nationell och internationell politik.Delkurs 2: Välfärdsstatens reformering (7,5 hp)Delkursen utgår från ett historiskt komparativt perspektiv, där den offentliga sektorns förändring och reformering, sett i ljuset av ekonomiska, sociala och politiska processer, sätts i centrum. Fokus ligger på Sverige, men jämförelser görs även med andra länder. Olika välfärdsmodeller jämförs. Delkursen belyser de idéer och reformer som är vägledande och påverkar utformningen av den samtida offentliga förvaltningen.Den kommunala och den regionala förvaltningsnivån studeras särskilt. Governance-begreppet utvecklas vidare utifrån ett lokalt perspektiv. Vidare problematiseras dagens förvaltningspolitiska trender utifrån ett nyinstitutionellt, demokrati-, och ett genusperspektiv.Delkurs 3: Metod, analys och självständigt arbete (15 hp)Delkurs 3 genomförs i tre moment:Moment 1 Teori och statsvetenskapliga forskningsfält: Moment 1 innefattar två huvudsakliga delar: framtagande av en statsvetenskaplig problemformulering och fördjupning av insikter i tre-fyra olika statsvetenskapliga forskningsfält.Moment 2 Metod och datainsamling: Moment 2 innefattar olika datainsamlingsmetoder som övas genom tillämpning i workshops i kvantitativ och kvalitativ metod.Moment 3 Självständigt arbete: Moment 3 innefattar design och genomförande av en statsvetenskaplig studie och momentet avslutas med presentation av det egna självständiga arbetet och opponering på andra studenters självständiga arbetenI delkursen tränas elementära grunder i vetenskaplig utredningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt. Därvid studeras framförallt undersökningsdesign och metoder för datainsamling och dataanalys. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska synsätt på kännetecken hos god vetenskaplig metod.Delkursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i självständigt forsknings- och utredningsarbete. Därvid genomförs en undersökningsuppgift, som presenteras i form av ett självständigt arbete. Undersökningsuppgiftens ämne väljs i samråd med handledare. Handledningen sker vanligen gruppvis. Det självständiga arbetet bedöms utifrån fyra huvudaspekter: forskningens innehåll, forskningsmetod, framställning samt språk. Huvudaspekternas preciserade innehåll framgår av särskild anvisning.Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

Minst 22.5 hp från kursen SVGA10 Statsvetenskap I, 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statsvetenskap II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön