Sociologi: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Sociologi: Grundkurs

Kursens syfte är att ge dig en grund för studier i ämnet sociologi. Du får en inblick i hur människor påverkar och påverkas av det samhälle vi lever i. På kursen diskuteras hur samhällen är strukturerade och utvecklas, samt centrala sociologiska teman och begrepp som socialisation, identitet, ojämlikhet, genus och klass. Du får också kunskap om hur sociologer studerar aktuella samhällsfenomen och introduceras till de perspektiv, metoder och teorier som sociologer arbetar med.

SOCA20, Sociologi: Grundkurs. Ges hösttermin och vårtermin. (En grundkurs kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.)

Utgångspunkten för ämnet sociologi är att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra och i mer generella samhälleliga kontexter. Sociologi handlar om hur människor i samspel - med eller mot varandra - bidrar till att forma det samhälle de lever i, och hur detta samhälle i sin tur formar människors livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och sociologi inbegriper studier av såväl globala sociala och ekonomiska sammanhang som relationer i avgränsade, intima sammanhang.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera.

Den första delkursen är en allmän introduktion till sociologin - vetenskapen om det moderna samhället. Delkursen utvecklar din sociologiska blick, dvs du får en förståelse för vad det innebär att anlägga ett sociologiskt perspektiv på sociala fenomen. Grundläggande sociologiska begrepp och teorier introduceras och du får en inblick i hur sociologer praktiskt går tillväga för att studera samhället. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för samtiden, exempel kan vara globalisering, arbete, konsumtion, kultur, identitet, sociala medier, social stratifiering, genus, migration och urbanisering.

Den andra delkursen lägger fokus vid de sociala strukturer som styr och begränsar människors handlingsutrymme men som också är en förutsättning för social ordning. Du får kunskap om centrala begrepp som social stratifiering och sociala institutioner och om skillnaden mellan konflikt- och konsensusperspektiv. Delkursen tar också upp hur sociala strukturer och stratifikation kan studeras med hjälp av olika metoder.

Den tredje delkursen behandlar sociologisk teori med fokus på aktörskap och socialisation, samt social förändring och reproduktion. Delkursen tar upp hur människors handlande kan förstås i relation till det samhälle och det sammanhang de befinner sig i. Kursen lägger tonvikt vid klassiska sociologiska teorier om social interaktion, socialisation, identitet, social organisering och sociala rörelser, samt hur dessa används i aktuella sociologiska studier av exempelvis identitet, kön/genus, familj och makt.

Den sista delkursen utvecklar din kunskap om vetenskaplig metod i allmänhet, grundläggande vetenskapsteori samt vilka metoder som sociologer kan och brukar använda sig av. Här diskuteras mer utförligt relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, empiriskt material.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på grundnivå på Sociologiska institutionens webb.

Var någonstans ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen, mitt i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset. Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön