Svenska som andraspråk D

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Uppsala
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska som andraspråk D

Fördjupa dig i forskning om svenska som andraspråk och utveckla din förmåga att både utföra och granska vetenskap. I kursen fördjupar du dina kunskaper både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori. Kursen innehåller tre delkurser, varav en är ett självständigt arbete på avancerad nivå om 15 hp, en så kallad D-uppsats.

Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv - en kurs där du fördjupar dig i teorier kring litteracitet. Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet.

Med kursstart på höstterminen läser du delkursen Flerspråkighetsforskning och med kursstart på vårterminen läser du delkursen Sociolingvistiska forskningsfält.

Flerspråkighetsforskning - en kurs där du fördjupar dina teoretiska kunskaper om flerspråkighet. Forskningsområdets framväxt och utveckling behandlas, samt dess övergripande frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Delkursen ger en förståelse för de frågeställningar och debatter kring flerspråkighet som är aktuella idag, till exempel om språktester och modersmålsundervisning. Särskilt behandlas flerspråkighet med fokus på avancerade andraspråksanvändare.

Sociolingvistiska forskningsfält - delkursen ger dig breddade och fördjupade kunskaper inom språksociologins skilda verksamhetsområden. I första hand studeras nutida språkförhållanden, men även diakrona aspekter anläggs. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder inom språksociologins olika områden. Samspelet mellan samhälleliga och språkliga förändringar studeras, varvid även genusmässiga och regionala aspekter berörs, och det nordiska perspektivet beaktas. I samråd med examinator väljer kursdeltagarna en aktuell doktorsavhandling eller annan vetenskaplig text inom kursens ämnesområden för specialstudium.

Självständigt arbete - en kurs där du skriver ett självständigt arbete på avancerad nivå på 15 hp. Uppsatsen består av en undersökning inom svenska som andraspråk och du kan välja att skriva en uppsats med eller utan ämnesdidaktisk inriktning. Uppsatsämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång lär du dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

Förkunskaper

120 hp varav 90 hp från Svenska som andraspråk A, B och C

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk D

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön