Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv i svenskämnet. Kursen behandlar tidig läs- och skrivinlärning och strategier för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Under kursen tillägnar sig studenten förståelse och färdigheter för att möta en heterogen elevgrupp och därmed är flerspråkighets- och jämställdhetsperspektiv centrala. Delkurs I: Tidig läs- och skrivutveckling (7.5 hp)Delkursen handlar om hur barn lär sig läsa och skriva. Dessutom behandlas styrdokumenten i svenskämnet och läs- och skrivundervisning i ett första- och andraspråksperspektiv. Moment i delkursen är utveckling av barns språkliga medvetenhet, teorier om litteracitet och tidig läs- och skrivutveckling samt integrering av digitala verktyg och multimodala resurser i undervisningen. Delkurs II: Skrivutveckling och skrivundervisning (7.5 hp) Delkurs två handlar om olika teorier om och arbetssätt för elevers skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. Med utgångspunkt i centrala skrivdidaktiska diskurser behandlas olika texttyper, deras uppbyggnad och språkliga drag. Andra moment i delkursen är grundläggande grammatiska begrepp och hur kunskaper om språkstruktur blir ett stöd för elevers läs- och skrivutveckling. Delkursen ger på så vis studenten det metaspråk som är centralt i utveckling av barns litteracitet samt läs- och skrivutveckling. Dessutom behandlas hur digitala verktyg och multimodala resurser kan integreras i undervisningen för att stödja elevers skrivutveckling.Delkurs III: Läsutveckling och läsundervisning (7.5 hp)Delkursen behandlar teoretiska perspektiv på och arbetssätt för elevers läsutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. Centralt i delkursen är hur olika modeller och läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen. Ett annat moment i delkursen handlar om analys av skönlitteratur med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga begrepp och didaktiska metoder för att bearbetning av litteratur, såväl sakprosa som skönlitterära texter. Ytterligare ett moment i delkursen är muntligt berättande som pedagogiskt verktyg samt hur ett flerspråkighets- och interkulturalitetsperspektiv kan beaktas i undervisningen i ämnet svenska.Delkurs IV: Bedömning samt läs- och skrivsvårigheter (7.5 hp)Delkurs fyra handlar om bedömning och dokumentation av elevers läs- och skrivutveckling, samt teorier om läs- och skrivsvårigheter. Med utgångspunkt i styrdokumenten för svenskämnet och språkvetenskapliga begrepp behandlas olika sätt att dokumentera och bedöma elevers läsande och skrivande. Dessutom behandlas olika förhållningssätt i bemötandet av elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter när det gäller såväl förebyggande som stödjande insatser.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön