Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs

Kanske har det svenska samhället aldrig varit så skrivande och läsande som nu. Samtidigt är variationen i hur vi använder det svenska språket i olika situationer och genrer stor. För att göra det ännu mer komplicerat förändras språket hela tiden, och olika grupper har olika språkbruk och olika attityder till språket. Det här kan göra det svårt att navigera i vår språkliga och textcentrerade värld.

Vad innehåller kursen?

På vår grundkurs i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och du får öva dina praktiska färdigheter i både skrift, tal och analys. Kursen består av följande fyra delkurser:

I delkursen Skriva, övertyga, mottagaranpassa tränar du på att kommunicera på ett övertygande och effektivt sätt inom några vanliga texttyper i yrkesliv och högre studier. Du får under kursen lära dig om mottagaranpassning, skrivprocessen, språk- och textriktighet och textbearbetning. Stort fokus ligger på att konstruktivt kunna ge och ta emot textrespons och att reflektera över sin egen skrivprocess.

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på olika nivåer: ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.

I delkursen Svenska språket i ett samhällsperspektiv får du en introduktion till det svenska språksamhället i vår egen tid. Vi använder språksociologiska angreppssätt för att beskriva grundläggande drag i den moderna svenskans regionala och sociala variation och utveckling. I kursen ges också en introduktion till språkpolitik och språkplanering, och du utvecklar din förståelse för sambandet mellan språk och samhälle och lär dig att inta ett språkvetenskapligt förhållningssätt till språknormer och attityder till språkbruk.

Kursen lägger grunden till fortsatta akademiska studier av svenska, eller grunden för studier eller yrkesliv där språket är ett viktigt arbetsredskap. Kursen ger dig ett vetenskapligt perspektiv på de kunskaper du redan har i svenska. Om du inte har svenska som modersmål, och i första hand läser för att utveckla ditt eget språk, finns särskilda kurser inom ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund. Inom dessa arbetar vi mer praktiskt med syftet att du ska träna din egen språkförmåga.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Det kan vara som journalist, reklamskribent, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, kurator, psykolog och läkare. Alla behöver ha god förståelse för språk och språkbruk. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du har tänkt ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit.

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp), och det kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

https://www.sol.lu.se/kurs/SVEA41

Förkunskaper

Grundläggande behörighet 

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön