Visa allastudier.se som: Mobil

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla verksamheten i förskola/skola genom aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att du som lärare granskar din egen praktik och prövar vägar för att utveckla den. Du arbetar med detta tillsammans med dina kollegor. Genom processen kan ni utveckla förmågan att analysera den egna praktiken och dra slutsatser om hur praktiken ska utvecklas vidare. I studierna stärker du din professionella kompetens och får därigenom möjligheter att påverka både din egen undervisning och skolans utveckling. Hörnstenar i programmet är reflektion, kollegialt lärande och teorier om skolutveckling. I vår nordiska kontext utgår vi från demokrati och bildning som centrala aspekter av aktionsforskning.

Om utbildningen

Ett syfte med programmet är att stärka den professionella kompetensen hos lärare och andra yrkesverksamma pedagoger i formella utbildningsinstitutioner, exempelvis kommunal och fristående skol- och förskoleverksamhet, studieförbund och liknande. En nordisk dimension i aktionsforskning lyfts särskilt fram som bygger på demokrati, folkbildning och bildning. Detta genomsyrar utbildningen både som innehåll och form. Det betyder exempelvis att ett särskilt fokus läggs på dialog och respons i relation till granskning av texter och det egna skrivandet. Deltagarna i programmet diskuterar, tillsammans med de undervisande forskarna, andras och egna texter i responsseminarier där kursernas innehåll och egen reflektion ges utrymme att mötas för individuellt och kollegialt lärande i en gemensam bildningsprocess.

Arbetsområden

Programmet behandlar aktionsforskning i skola och utbildningssammanhang. Aktionsforskning studeras både som ett innehåll, det vill säga teoretiska utgångspunkter och forskningsmetodik, och som form, det vill säga hur man praktiskt genomför aktionsforskning i den egna yrkespraktiken. De teoretiska och praktiska momenten löper parallellt genom hela programmet för att du som student ska utveckla såväl teoretisk kunskap som praktiska färdigheter i och om aktionsforskning.

Studenter

Programmet riktar sig främst till lärare och ledare i skola och förskola. Aktionsforskning kan genomföras i klassrum, på möten och i hela organisationen. Var och en utgår från de frågor och eventuella problem som måste lösas i den egna praktiken. Det kan röra undervisningsdilemman, samarbetsfrågor, handledning och utvecklingsprojekt för hela skolan. Lärare, förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, utvecklingsledare, förskolechefer och rektorer berörs i första hand. Även andra yrkesgrupper inom skolan kan vara aktuella, exempelvis yrkesvägledare. Aktionsforskning kan användas av alla yrkesgrupper, och med detta programs inriktning mot pedagogik bör yrket vara inriktat mot skola eller någon annan slags pedagogisk verksamhet.

Studiegången i programmet

De första tre terminerna i programmet består av obligatoriska kurser (PDA104, PDA109 och PDA110). Här genomförs först ett mindre aktionsforskningsprojekt och därefter fördjupar man sig i aktionsforskning som vetenskapligt fält samt i tre dimensioner som är väsentliga i forsknings- och utvecklingssammanhang, nämligen organisation, reform och profession. På vårterminen under det andra studieåret infaller den första valbara kursen. Då finns det tre möjligheter till fördjupande kurser beroende på vilket specialintresse man har. Antingen kan man läsa mer om handledning (PDA006), pedagogiskt ledarskap (PDA107) eller om didaktik med olika ämnesdidaktiska inriktningar (DIM200). Den sistnämnda kursen ges på vår granninstitution Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Höstterminen det tredje studieåret inleds också med en valbar kurs. Även då finns tre möjligheter. Antingen kan man fördjupa sig om vuxnas lärande (PDA113), språkdidaktik och interkulturella frågor (PDA450) eller läsa ett paket av tre mindre kurser om forskningsmetoderna intervju, observation och enkät (PDA114,115,116). På vårterminen det tredje året läser alla en fördjupande kurs om teori och forskningsmetod (PDA111) och då skrivs en skiss för hur masteruppsatsen kommer att genomföras. Masteruppsatsen genomförs under hela det fjärde studieåret med stöd av en handledare.

Kurstillfällen

Kurserna ges kväll. Distansinslag förekommer. Samarbete med UiT Norges Arktiske universitet sker i vissa kursinslag. Viss undervisning sker därmed på norska.

Vidare studier

Programmet kvalificerar för forskarutbildning i pedagogik samt pedagogiskt arbete.

Examen

Student, som med godkänt resultat har genomgått utbildningsprogrammet, kan ansöka om examensbevis för masterexamen i pedagogik.

Förkunskaper

Förkunskapskrav:
För antagning till programmet krävs avlagd lärarexamen eller avlagd kandidatexamen med inriktning mot pedagogik eller didaktik om minst 180 hp. För särskild behörighet krävs minst två års arbete i pedagogisk yrkesverksamhet.

Från ht 2019 gäller följande krav:
För antagning till programmet krävs avlagd lärarexamen eller avlagd kandidatexamen med inriktning mot pedagogik eller didaktik om minst 180 högskolepoäng. För särskild behörighet krävs minst två års arbete om minst halvtid i pedagogisk yrkesverksamhet efter examen.

Urval:
Platsgaranti

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön