Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket)

Lunds universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Lund
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket)

I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och finansiell analys samt metod.

Kurspaketet innehåller följande fem kurser. Samtliga kurser kan endast sökas inom kurspaketet.

FEKG11 Strategisk organisering, 6 hp
Kursens övergripande mål är att bredda och fördjupa studenternas kunskaper inom organisationsteori samt att träna studenterna i avancerad problemlösning inom områden som byråkrati, hierarki, makt, styrning, integration, nätverk, strategi, ledarskap, förändring och lärande.

Under kursen får du lära dig mer om aktuella forskningfrågor inom organisationsområdet och lära dig att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till nya organisationstrender.

Denna delkurs ges på engelska.

FEKG21 Strategisk marknadsföring, 6 hp
Perspektiven som används i denna breddningskurs i marknadsföring är högaktuella i såväl teori som praktik och har ett strategiskt ledningsperspektiv där hela organisationens förutsättningar måste beaktas.

Kursen ger såväl teoretisk kunskap om aktuella forskningsfrågor inom marknadsföring som praktiska kunskaper i implementering av marknadsföringsstrategier. Studenterna utvecklar genom kursen även ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till nya marknadsföringstrender.

Kursens innehåll är relevant för alla typer av företagsekonomer eftersom strategiska marknadsföringsfrågor som berör hela företaget och organisationen behandlas under kursen.

FEKG51 Finansiell planering och ekonomisk analys, 6 hp
Kursens övergripande mål är att ge studenterna breddade och fördjupade kunskaper om företagets beslut kring anskaffning och användning av ekonomiska resurser.

Under kursen behandlas finansiell planering som omfattar interaktionen mellan företagsledning och ägare, ägarens och ledningens beslutsfattande under risk och osäkerhet samt företagets kapitalbehov, kapitalanskaffning, likviditetshantering och investeringsbedömning.

Under kursen diskuteras:
resursallokering i företag med start från övergripande nivå, i form av ägarnas krav i förhållande till ledningens agerande
avkastning på en investering i relation till risk och osäkerhet
beräkning av kapitalbehov och beslut om kapitalanskaffning i förhållande till företagets kapitalstruktur
investeringskalkylering i olika situationer
diskonteringsmodellens vidare tillämpning i t.ex. finansiell planering
modeller för exempelvis lagerplanering

FEKG61 Redovisning och finansiell analys, 6 hp
Denna kurs ger breddade och fördjupade kunskaper inom redovisning, rapportering och finansiell företagsanalys.

Kursen är praktiskt tillämpbar och studenterna får lära sig att hantera årsredovisningar och annat redovisningsmaterial som utgör underlag för finansiell rapportering och företagsanalys, samt att analysera redovisnings- och rapporteringsfrågor med utgångspunkt i lagstiftning och rekommendationer.

Exempel på områden som behandlas under kursen är:
Redovisningens föreställningsram
Normgivande institutioner
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Värderingsregler och redovisningens flexibilitet
Finansieringsformer och kapitalstruktur
Lönsamhetsberäkningar och olika kapitalbegrepp
Tilläggsupplysningar och övrig information i redovisningsrapporter
Kassaflödesanalys

FEKG91 Företagsekonomisk metod och integration, 6 hp
Målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att självständigt genomföra en vetenskaplig studie.

Studenterna får lära sig att formulera relevanta frågor lämpade för vetenskapliga studier samt att utforma en sådan studie utifrån adekvat metod och företagsekonomisk teori. Studenterna förväntas formulera en problemställning inte enbart baserat på vetenskapliga men även samhälleliga och etiska aspekter..

https://fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/kurser-pa-grundniva

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt grundkurs i företagsekonomi FEKA90 1-30 hp eller motsvarande.

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön