Visa allastudier.se som: Mobil

Behandlingsassistent

Forshaga kommun
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Forshaga
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Forshaga

Behandlingsassistent

Yrke/yrkesområdeUtbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete såväl inom öppna/slutna institutioner som med behandling, stöd och hjälp under öppna former.Kurser och uppläggUtbildningen omfattar nedanstående kurser och genomförs i redovisad ordning:År 1, Socialt arbete – en yrkesintroduktion 35p, Utveckling, socialisation och livsvillkor 60p, Metodarbete och socialpedagogik 60p, LIA 1 45pÅr 2, Psykisk ohälsa och drogproblematik 40p, Valbar kurs 40p, LIA 2 55p, Valbar kurs 40p, Examensarbete 25pValbar kurs: Missbruk, beroende och samsjuklighet eller Psykisk ohälsa och antisocialproblematik eller Socialt vård- och behandlingsarbete med unga eller Integrationspedagogiskt socialt arbeteLärande i arbete (LIA) ingår med 20 veckor. Vissa LIA-platser har ofta hög säkerhetspolicy och har enligt lag skyldighet att kräva utdrag ur polisens belastningsregister.Pedagogisk ansatsDet sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete, gemenskap och kollaborativt lärande är grunden for utbildningens pedagogiska ansats. Studerandes egna resurser och lärande står i centrum. Ansatsen genomsyrar utbildningen, från föreläsningar och grupparbeten till den nätbaserade undervisningen. UndervisningsmetoderFör att öka möjligheterna för fler studerande att tillgodogöra sig utbildningen används olika undervisningsmetoder så som projektarbeten, fältstudier, studiebesök, seminarier, föreläsningar, fallstudier, litteraturstudier och nätbaserad undervisning via lärplattformen. De studerande arbetar så väl individuellt som i grupp. De studerandes kontakter med arbetslivet under utbildningen bidrar till etableringen i yrkeslivet. De valbara fördjupningskurserna samt examensarbetet kommer huvudsakligen att genomföras som nätbaserade distansstudier.NätpedagogikUnder utbildningen har de studerande tillgång till en nätbaserad lärplattform. Via plattformen sker både utbyte av information samt undervisning som ökar flexibiliteten i studierna. I undervisningen används lärplattformen som ett närbaserat klassrum där interaktion sker i så väl öppna forum som via videokonferens. Studerande interagerar med varandra, skapar sin egen kunskap i den sociala lärmiljön. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd vid utbildningsstart.Tjänster efter avslutad utbildning:- Behandlingsassistent- Behandlingspedagog - Boendehandledare- Boendestödjare - Integrationshandledare- Integrationspedagog

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p Samhällskunskap 1B

Forshaga kommun

Forshaga kommun

Välkommen till Forshaga vuxenutbildning. På Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder vi utbildning med stor valfrihet. Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhällslivet, yrkeslivet och för fortsatta studier. Oavsett om du vill fräscha...


Läs mer om Forshaga kommun och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Forshaga kommun